C-IZEBs- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης Πράξης: 15/06/2021-15/06/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Το έργο «Cooperative Intelligent education & electromobility in Zero Energy Buildings» με ακρωνύμιο «C-IZEBs», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια». Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται, υπό τη μορφή εταιρικού σχήματος, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου.

Οι βασικές δράσεις του έργου αφορούν: α) την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και μετατροπή τους σε ευφυή σχολικά κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας που παρέχουν υψηλής ποιότητας αίσθηση άνεσης, β) την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας με τη δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων και ποδηλάτων, γ) τη συμμετοχική εκπαίδευση των χρηστών των κτιρίων στην ορθή χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας από Α.Π.Ε, δ) τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του έργου, δράσεις διάχυσης της γνώσης και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, σεμινάρια, ανοικτές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, κλπ.).

 

Β) Αναμενόμενα αποτελέσματα πράξης

 

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση πτέρυγας του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Πλατύ Αγλαντζιάς στην Κύπρο και πτέρυγας του Γυμνασίου & Λυκείου Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο Κρήτη. Η ενεργειακή αναβάθμιση στοχεύει στη μετατροπή των δύο κτιρίων, σε ευφυή σχολικά κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας που παρέχουν υψηλής ποιότητας αίσθηση άνεσης. Στα δύο κτίρια αναμένεται:
 • σημαντική μείωση της ενεργειακής ζήτησης και αύξηση της παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,
 • βελτίωση μικροκλίματος με δενδροφύτευση για το κτίριο της Κύπρου,
 • βελτίωση εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα,
 1. Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στα δύο κτίρια.
 2. Προμήθεια ηλεκτρικού μικρού λεωφορείου για το κτίριο της Ελλάδας και προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων για το κτίριο της Κύπρου.
 3. Πραγματοποίηση living labs («ζωντανά εργαστήρια») για τη συμμετοχική εκπαίδευση των χρηστών των δύο κτιρίων,
 4. Προβολή και προώθηση των επιλεγέντων κτιρίων ως πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, ευφυών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την προβολή των κτιρίων και του έργου αναμένεται:

 • δημιουργία διαδικτυακής πύλης έργου σε σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των δύο κτιρίων,
 • δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις του έργου,
 • δημιουργία οδηγού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων,
 • δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 • διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων,
 • δημοσιογραφικές διασκέψεις,

Με τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, αναμένεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων κατά 33.908 kWh/yr στο κτίριο της Κύπρου και κατά 71.885 kWh/yr στο κτίριο Κρήτης, σύνολο 105.793 kwh/yr. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο υπολογίζεται στις 60,55 kWh για το κτίριο της Κύπρου και στις 55 kWh για το κτίριο της Κρήτης, σύνολο 115,55 kWh/τ.μ. ετησίως.

 

Γ) Καινοτομίες

 

Η υλοποίηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των κατασκευαστικών περιορισμών αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας και σημασίας των σχολικών κτιρίων. Η απουσία καλών πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμένο αριθμό έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων εντός της επιλέξιμης περιοχής. Συνεπώς, σημαντική καινοτομία του έργου είναι η πρότυπη ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων η οποία δεν στοχεύει μόνο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και της  αντιμετώπισης του ζητήματος θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα στις σχολικές αίθουσες.

Παράλληλα, η πραγματοποίηση των ζωντανών εργαστηρίων, living labs., αναμένεται να συμβάλλει στη συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης σχετικά με τις καλές πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες Α.Π.Ε. και τις  καινοτομίες του έργου C-IZEBs. Η συμμετοχική εκπαίδευση των χρηστών και μαθητών των σχολείων, πρόκειται να προάγει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου και να ενισχύσει άμεσα το ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας συνείδηση ενεργειακής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας στις επερχόμενες γενεές.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους δικαιούχους

 

Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών δράσεων, η τεχνική προσέγγιση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης και η λειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας αναμένεται να αξιοποιηθούν ως υπόδειγμα για μελλοντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων σχολικών κτηρίων στην επιλέξιμη και στην ευρύτερη Ευρωμεσογειακή περιοχή. Τα εγχειρίδια που αναμένεται να δημιουργηθούν με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αλλά και την παρακολούθηση της μετέπειτα ενεργειακής τους συμπεριφοράς, δύναται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα για επεμβάσεις αντίστοιχου χαρακτήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…