ERMIS-F- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/1/2018 – 22/1/2021

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Η Πράξη Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERΜΙS-Floods , του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020, υλοποίησε και έχει παραδώσει μια πρότυπη, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία, για:
• Παροχή πληροφόρησης και γνώσης για θέματα πλημμυρικού κινδύνου
• Υποστήριξη Αρχών και επαγγελματιών στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της Οδηγίας για τις πλημμύρες
• Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση πολιτών και οργανώσεων στην πρόληψη και καταγραφή περιστατικών πλημμύρας
• Εκπαίδευση στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών
• Έγκαιρη προειδοποίηση κινδύνου πλημμύρας για συγκεκριμένες πιλοτικές περιοχές

Β) Αποτελέσματα Πράξης

Μια δημόσια διαθέσιμη, υποστηριζόμενη, διαδικτυακή και προσβάσιμη από όλους υπηρεσία που παρέχει, ενιαία πρόσβαση , www.ermis-f.eu, σε 7 συμπληρωματικές εφαρμογές που συνεισφέρουν στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου και την ενημέρωση και διάδραση με ειδικούς, επαγγελματίες και πολίτες.
Οι εφαρμογές την Υπηρεσίας ERΜΙS-F είναι:

Η Γεωπύλη αποτελεί το αποθετήριο των γεω-χωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες/μηχανικούς και στελέχη δημόσιων οργανισμων, χρήστες Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, που αναζητούν πρόσβαση σε τεκμηριωμένα σύνολα γεω-χωρικών δεδομένων, τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Η εφαρμογή Πλημμυρικών Χαρτών παρέχει απλούστερη άμεση πρόσβαση σε μη ειδικούς σε επιλεγμένα θεματικά επίπεδα και χάρτες, χωρίς να απαιτούνται οι διαδικασίες αναζήτησης της Γεωπύλης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας μεγάλης κλίμακας για τις περιοχές μελέτης της Πράξης (Χανιά, Λέσβος, Κύπρος), που έχουν παραχθεί από τις αντίστοιχες επιστημονικές ομάδες.

Η Βάση Γνώσης (ΒΓ) είναι μια διαδικτυακή γνωσιακή βάση δεδομένων, με πολλαπλά επίπεδα πληροφορίας σχετικά με τον κίνδυνο της πλημμύρας. Συγκεκριμένα, παρέχει δομημένες και διασυνδεδεμένες πληροφορίες, όπως: (α) Θεσμικές ρυθμίσεις και νομοθετήματα, (β) τεκμηριωμένα περιστατικά πλημμυρών, (γ) αντιπλημμυρικά μέτρα και παρεμβάσεις, (δ) μελέτες περιπτώσεων αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, (ε) στοιχεία επικοινωνίας φορέων, καθώς και (στ) εργαλεία λογισμικού για την υποστήριξη εκπόνησης μελετών διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου. Η ΒΓ αποτελεί μία πρωτότυπη εφαρμογή, εξειδικευμένη στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Η εφαρμογή Πληθοπορισμού (crowdsourcing) δίνει τη δυνατότητα σε ενεργούς πολίτες να καταγράψουν και να αποστείλουν μέσω φορητής συσκευής (smartphone, tablet) προβλήματα υποδομών (π.χ. φραγμένα φρεάτια), περιστατικά πλημμυρών ή ζημιές που έχουν προκληθεί. Τα καταγεγραμμένα συμβάντα μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ενημέρωση φορέων και την πρόληψη από μελλοντικές καταστροφές. Η εφαρμογή πληθοπορισμού λειτουργεί σε φορητές συσκευές και σε προσωπικούς υπολογιστές.

Το Κοινωνικό Δίκτυο αποτελεί μέσο πληροφόρησης, διαλόγου και εκπαίδευσης για φορείς και πολίτες και έχει στόχο τη δημιουργία δεσμών, την ανταλλαγή γνώσης και την άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Το πιλοτικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης αξιοποιεί μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα με στόχο την πρόβλεψη πλημμυρικού κινδύνου σε προκαθορισμένες περιοχές μελέτης (ρέματα στην Καλλονή Λέσβου και Νέα Κυδωνία Χανίων). Η εφαρμογή απευθύνεται σε αρμόδιους φορείς και εξειδικευμένους χρήστες που θα μπορούν να ενημερώνονται αυτοματοποιημένα όταν η τιμή πρόβλεψης της στάθμης νερού του ρέματος ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο. Επιπλέον, περιλαμβάνει γραφικό περιβάλλον για την προβολή σε διάγραμμα του ιστορικού του ύψους στάθμης νερού στα προκαθορισμένα ρέματα, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την περίοδο αναφοράς.

Γ) Kαινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί/χρησιμοποιηθεί και αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί

Η υπηρεσία και οι εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί σε ελεύθερα λογισμικά δύνοντας την δυνατότητα για
• ανάπτυξης συστημάτων που βασίζονται σε υποσύστημα του ERMIS-F
• διασύνδεση με άλλα ενεργά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
• επέκτασης και με άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους

  • Η παροχή πληροφοριών, γνώσεων, χαρτών και εφαρμογών (πληθοπορισμού, έγκαιρης προειδοποίησης) που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο, παρέχεται από ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα με ενιαίο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και κοινό κατάλογο χρηστών και είναι.
  • Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης: για την πρόβλεψη της πλημμυρικής παροχής στις περιοχές ενδιαφέροντος, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ERMIS-Floods σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας, που στηρίζεται σε μοντέλο πρόβλεψης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του ERMIS-Floods επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το φαινόμενο και δίνει προειδοποίηση για πλημμύρα όταν γίνει υπέρβαση του κατωφλιού στάθμης στο υδατόρεμα επίδειξης. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου συστήματος προειδοποίησης για μικρές και σύνθετες λεκάνες απορροής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές πλημμυρικών κινδύνων χωρίς γνώση μοντελοποίησης. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, μια προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα επίπεδα στάθμης που αναμένονται το επόμενο μισάωρο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος προειδοποίησης της απόκρισης από τις τοπικές αρχές.
  • Περιγραφή των Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης σε Κρήτη, Λέσβο

 Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Σήμερα, η Υπηρεσία αξιοποιείται από τον τοπικό πληθυσμό των 3 πιλοτικών περιοχών, έχει ενσωματωθεί στη λειτουργία της ΔΥΒΑ, του Δήμου Χανίων και του ΣΑΛΑ, έχει υιοθετηθεί από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων της Κύπρου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δείξει και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Η υπηρεσία και οι εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί σε ελεύθερα λογισμικά και μπορούν να να υιοθετηθούν είτε αυτούσια (micro-ERMIS από Δήμους) είτε για την ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται σε κάποιο υποσύστημα του ERMIS-F.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Πράξη Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERΜΙS-F έχει υλοποιήσει 52 δράσεις ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας περισσότερα από 1.200 άτομα σε Λέσβο, Κρήτη και Κύπρο στους τρόπους αξιοποίησης των εφαρμογών ERMIS-F, οι οποίες απευθύνονται σε τεχνικές υπηρεσίες φορέων, φορείς με ευθύνη σε θέματα πλημμυρικού κινδύνου, επαγγελματίες, ενεργούς πολίτες και ενώσεις πολιτών (όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.α).

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ (ΕΥΡΩ)      ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩ)

ΙΚΥ 394.156,81 335.033,29
ΣΑΛΑ 101.634,46 86.389,29
ΕΛΚΕ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 201.635,53 171.390,20
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΥΒΑ 113.651,78 96.604,01
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 213.591,70 181.552,95
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 81.205,92 69.025,03

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ