ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 19/12/2017- 1/6/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

H κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της αποτελούν απο τις πιο σημαντικές παραμέτρους σχεδιασμού για τα επόμενα έτη. Η διαχρονική και θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας / Προστασίας  των δύο Κρατών – Μελών αποτελεί τη βάση για τη συνέχιση της συνεργασίας, με επικαιροποιημένους στόχους και προοπτικές.. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο ” Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών”, στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της επιχειρησιακής συνεργασίας και αποτελεσματικότητας από τους εμπλεκόμενους φορείς των Κρατών Μελών, σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Παράλληλα, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας αντιμετώπισης κινδύνων, αποσκοπώντας στην προστασία του περιβαλλοντικού πόρου, ο οποίος “κινδυνεύει” από υφιστάμενους ή μελλοντικούς κινδύνους (με έμφαση να δίδεται στις πλημμύρες).

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικών οχημάτων διάσωσης/παρέμβασης/υποστήριξης και κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών (αντλίες). Παράλληλα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα συντονισμού, οργάνωσης και διαχείρισης ρίσκου ομάδων σε περιπτώσεις μεγάλων επεισοδίων από μεγάλες καταστροφές. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν τόσο διδασκαλία σε αίθουσα (θεωρητικό τμήμα) όσο και ασκήσεις πεδίου (πρακτικό τμήμα), με την  υλοποίηση τόσο στο εξωτερικό, όσο και στη βάση των Δικαιούχων.

 

 Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

Η υλοποίηση της πράξης, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων:

 

A. Ενισχυμένη κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων της επιλέξιμης περιοχής, με επικέντρωση στην πρόληψη κινδύνων και την προστασία από καταστροφές (κυρίως πλημμύρες).

Β. Αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές, μέσω ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών (που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης), και προμήθειας σχετικού εξοπλισμού.

Γ. Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ανταπόκρισης σε δυνητικές καταστροφές και κινδύνους, μέσω της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού / οχημάτων, καθώς και της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού.

Δ. Ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών, για την έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και περιορισμός ζημιών που προκαλούνται από αυτές.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, η Πολιτική Άμυνα Κύπρου θα προβεί στην προμήθεια οχημάτων για αντιμετώπιση διαχείρισης συμβάντων από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και τεσσάρων αντλιών (Dewatering / flood relief and Sewage purpose) για  άντληση  νερών  σε περίπτωση πλημμυρών.  Η Π.Υ Κύπρου έχει ήδη προβεί στην προμήθεια οχήματος διάσωσης, ενώ θα προχωρήσει στην αγορά 17 αυτόματης αναρρόφησης βενζινοκίνητων αντλιών για πλημμύρες . Αντίστοιχα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα προβεί στην προμήθεια 5 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ4), για εκτός δρόμου διαδρομές.

 

Γ) Καινοτομίες

 

Το καινοτομικό στοιχείο, εστιάζεται στο γεγονός ότι τα στελέχη που θα μεταβούν στο εξωτερικό για τα προαναφερθείσα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα λειτουργήσουν και ως εκπαιδευτές στα προγράμματα που θα διεξαχθούν στην Κύπρο / Κρήτη, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και ο υπό προμήθεια εξοπλισμός.

Το αντικείμενο των προγραμμάτων (Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών σε περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων – διαχείριση επεισοδίων με μεγάλες καταστροφές).Παράλληλα, έχει συμφωνηθεί, o φορέας που θα αναλάβει την εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών στο εξωτερικό (Γερμανία). Στο πλαίσιο έχει ήδη καταγραφεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, η γεωγραφική κατανομή τους (ανά Επαρχία ή Νομό), καθώς και η σχετική κοστολόγηση (ανάλυση δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης, βάσει στοιχείων από σχετική έρευνα αγοράς και εμπειρία από παρόμοια έργα).

 

 

Δ) Δυνατότητες χρήσης από άλλους δυνητικούς δικαιούχους:

 

H ενίσχυση του στόλου των διαθέσιμων μέσων εξασφαλίζει πυκνότερη, αμεσότερη και τεχνολογικά αρτιότερη επέμβαση για περιορισμό των επιπτώσεων από περιβαλλοντικές και λοιπές καταστροφές, καθώς και διεύρυνση των προληπτικών/προ κατασταλτικών δράσεων αποτροπής εκδήλωσής τους στις περιοχές των Δικαιούχων. Επίσης, καθίσταται ευχερής, εφόσον κριθεί σκόπιμη και επωφελής, η συνδρομή της μιας χώρας στην άλλη, με αποστολή  μέσων και εξοπλισμού, σε περίπτωση καταστροφής μεγάλης έκτασης και διάρκειας (ειδικά για πλημμύρες). Τέλος, η γνώση που θα αποκτηθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό θα μπορεί να μεταφερθεί/διδαχτεί μελλοντικά σε νέα στελέχη των Δικαιούχων αλλά και άλλων υπηρεσιών των δύο χωρών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…