BEACHTECH-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1-7-2021 / 30-6-2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Στο πλαίσιο του έργου θα καταχωρηθούν σε βάσεις δεδομένων τα γεωχωρικά χαρακτηριστικά όλων των παραλιών Λέσβου, Χίου και Κύπρου (από διαφορετικές διαθέσιμες τηλεπισκοπικές λήψεις) και θα γίνουν εκτιμήσεις κινδύνου παράκτιας πλημμύρας/διάβρωσης κάτω από διαφορετικά σενάρια Κλιματικής Αλλαγής (ΚΑ) και ακραίων φαινομένων. Σε επιλεγμένες πιλοτικές παραλίες (Πέτρα, Ιστορικό Μυτιλήνης, Κώμη, Κόλπος Κοραλλίων) θα εγκατασταθούν συστήματα παρακολούθησης των φυσικών συνθηκών (π.χ. κυματισμός, άνεμος, θερμοκρασία και UV) που θα διαχέονται στους χρήστες των παραλιών μέσω δικτυακής εφαρμογής. Θα εκτιμηθεί ο υφιστάμενος κίνδυνος διάβρωσης των 4 πιλοτικών παραλιών με προηγμένα μοντέλα και θα  σχεδιαστούν τεχνικά μέτρα προστασίας κάτω από διαφορετικά σενάρια ΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος/όφελος των διαφορετικών επιλογών. Θα γίνει θαλάσσια γεωφυσική διερεύνηση για την ύπαρξη υλικού αναπλήρωσης (άμμου/χαλικιών) στον ευρύτερο χώρο των πιλοτικών παραλιών και υπολογισμός του όγκου των πιθανών αποθέσεων.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

Θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των παραλιών Λέσβου, Χίου και Κύπρου και θα εκτιμηθεί με καινοτόμες μεθοδολογίες ο πλημμυρικός κίνδυνος, η παραλιακή διάβρωση και η ελκυστικότητα του τουριστικού προορισμού υπό σενάρια ΚΑ. Τα χαμηλού κόστους συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των παραλιών θα δώσουν μακροχρόνιες παρατηρήσεις: (α) μεταβολής της ακτογραμμής και του αιγιαλού, πληροφορία απαραίτητη για τη παράκτια χωροταξία και (β) της φέρουσας ικανότητας και χρήσης της παραλίας. Θα παρέχεται πληροφορία για τις παραλιακές συνθήκες που θα διαχέεται σε χρήστες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Τα συστήματα θα παραμείνουν λειτουργικά και μετά τη λήξη του έργου, διαχειριζόμενα από εκπαιδευμένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η καθετοποιημένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης και συγκεκριμένα η τεχνικό-οικονομική αξιολόγηση των μέτρων προστασίας (στις πιλοτικές παραλίες), καθώς και η εφαρμογή θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης για τον εντοπισμό υλικών αναπλήρωσης παραλιών.

 

Γ) Καινοτομίες

 

 • Η βάση δεδομένων των γεωχωρικών χαρακτηριστικών θα λάβει υπόψη το εύρος αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις χρονικά ‘σημειακές’ δορυφορικές καταγραφές ακτογραμμής σε σχέση με τις ‘μέσες θέσεις’ ακτογραμμής από τα πραγματικά δεδομένα των καμερών.
 • Για πρώτη φορά, θα γίνει εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου για όλες τις ακτές της Λέσβου, Χίου και Κύπρου, για τα νέα ΙPCC σενάρια Κλιματικής Αλλαγής (RCPs), μέσω του μοντέλου Delft3D-Flow, με κλιμάκωση για τις περιοχές μελέτης, που θα οδηγηθεί από προγνώσεις συστοιχίας 8 κλιματικών μοντέλων.
 • Θα εξελιχθεί περαιτέρω το χρησιμοποιούμενο pseudo-3-D Boussinesq μορφοδυναμικό μοντέλο, για την πρόγνωση της μορφοδυναμικής των πιλοτικών παραλιών και για την αξιολόγηση/σχεδιασμό των τεχνικών μέτρων προσαρμογής.
 • Θα αναπτυχθούν κατάλληλοι αυτοματισμοί επεξεργασίας για το σύστημα οπτικής παρακολούθησης και θα δοκιμασθούν νέοι, αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι για την περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας αναγνώρισης ακτογραμμής.
 • Στο πλαίσιο της καθετοποιημένης προσέγγισης στο πρόβλημα της παράκτιας διάβρωσης θα γίνει διερεύνηση για την ύπαρξη κατάλληλου υλικού αναπλήρωσης των παραλιών με σύγχρονες τεχνικές θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης σε βάθη μεγαλύτερα από 30m.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

 • Οι γεω-χωρικές βάσεις δεδομένων των παραλιών Λέσβου, Χίου και Κύπρου με όλα τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά τους, και οι χάρτες εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου/διάβρωσης υπό διαφορετικά σενάρια ΚΑ και ακραίων φαινομένων θα παραμείνουν αναρτημένες στους ιστότοπους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου και του Δήμου Πέγειας Κύπρου και θα είναι διαθέσιμες για ποικίλα διαχειριστικά σχέδια από φορείς του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα.
 • Τα χαμηλού κόστους όργανα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της εξέλιξης της παραλιακής μορφολογίας και των φυσικών συνθηκών στις πιλοτικές παραλίες θα παραμείνουν λειτουργικά και μετά το πέρας του προγράμματος προσφέροντας πληροφορίες μέσω δικτυακής εφαρμογής στους χρήστες των παραλιών.
 • Για τις πιλοτικές παραλίες θα προκύψουν σχέδια παράκτιας προστασίας που θα συνδράμουν στην ωριμότητα σχεδίων δράσης, ώστε να διεκδικηθούν με αξιώσεις πόροι για τις οριστικές μελέτες υλοποίησης των έργων αυτών.
 • Στο πλαίσιο της καθετοποιημένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης, η έρευνα για υλικό αναπλήρωσης παραλιών στη θάλασσα θα αποδώσει χάρτες ύπαρξης δυνητικών κοιτασμάτων με προοπτική για την εκμετάλλευση τους.
 • Τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) θα προωθήσουν τις ερευνητικές δυνατότητες τους μέσω του έργου, βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για συνεργασίες/συμμετοχή σε μελλοντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Θα γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας καινοτόμων μεθοδολογιών σε στελέχη και σε νέους Έλληνες και Κύπριους παράκτιους επιστήμονες που θα εμπλακούν στο έργο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική αποτελεσματική διαχείριση και αειφορία της παράκτιας ζώνης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…