EduTourism-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 01/06/2021 – 31/05/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Η πράξη EduTourism στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά την Κρήτη και την Κύπρο. Το EduTourism θα ενισχύσει το προφίλ των δύο χωρών, αλλά παράλληλα θα στοχεύει και στην επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Ακολούθως περιγράφονται οι βασικές δράσεις της Πράξης.

 • Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και επιλογή προορισμών

Η αρχική δράση της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές παρέμβασης (Κρήτη και Κύπρος) σε σχέση με τοποθεσίες ενδιαφέροντος που θα μπορούν να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν εκπαιδευτικού τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί η τρέχουσας κατάστασης σχετικά με σημεία περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και σχετικές εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί, συγκεντρώνοντας τις κατακερματισμένες πληροφορίες που υπάρχουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα, ενώ θα βασιστεί και σε έρευνα πεδίου μέσω διαμοιρασμού ερωτηματολογίων σε νέους και επαγγελματίες τουρισμού, επισκέψεων σε προορισμούς ενδιαφέροντος και λήψη πολυμεσικού υλικού (πχ φωτογραφίες, βίντεο, απόψεις τοπικών παραγόντων), αλλά και οργάνωση ομάδων εργασίας και ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων.

 • Ανάπτυξη προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού και δημιουργία συμπληρωματικής εφαρμογής

Το προϊόν εκπαιδευτικού τουρισμού θα αναπτυχθεί βασισμένο στα ευρήματα της μελέτης υφιστάμενης κατάστασης. Θα περιλαμβάνει τουριστικές διαδρομές στις οποίες θα εντάσσονται τα σημεία ενδιαφέροντος της μελέτης, με βάση κριτήρια που θα αποφασιστούν από το σύνολο των εταίρων. Οι διαδρομές θα σχεδιαστούν με τρόπο που θα συνδέει τις δύο χώρες περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, και ιστορικά. Οι διαδρομές αυτές θα παρέχουν εκπαιδευτικές εμπειρίες στους τελικούς ωφελούμενους, οι οποίοι θα είναι νέοι 16-25 ετών. Το προϊόν θα συνοδεύεται από ειδική εφαρμογή η οποία θα δρα υποστηρικτικά εμπλουτίζοντας την εμπειρία των ωφελούμενων, παρέχοντας ηλεκτρονικό περιεχόμενο και δραστηριότητες σχετικά με τις διαδρομές. Η εξασφάλιση της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί θα ενισχύεται με τη χρήση νέων μεθόδων, όπως πχ η παιχνιδοποίηση (gamification).

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την κατάρτιση ατόμων από εμπλεκόμενες ομάδες-στόχους όπως επαγγελματίες τουρισμού, καθηγητές, εκπαιδευτές ενηλικών. Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει θεματολογία σχετική με εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προωθούν τη βιωσιμότητα του κλάδου του τουρισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εκπαιδευτικό τουρισμό αλλά και την υλοποίηση του έργου. Πέρα από την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, προβλέπεται η εκπαίδευση εκπαιδευτών με ένα συνδυασμό σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω ειδικής πλατφόρμας, δια ζώσης εκπαίδευσης, και επιτόπιων study visits. Η πλατφόρμα θα προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες δυνατότητες διαδικτυακής μάθησης με δυνατότητες συνεχούς και πολυεπίπεδης επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών. Ακόμα θα διαθέτει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης προηγμένων πολυμεσικών εργαλείων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν εξαιρετικής ποιότητας γνώσεις.

 • Σύνταξη οδηγού υλοποίησης του προγράμματος για τον εκπαιδευτικό τουρισμό

Προβλέπεται η σύνταξη εγχειριδίου χρήσης και υλοποίησης τόσο για την εφαρμογή που θα συμπληρώνει τις τουριστικές διαδρομές, όσο και για την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθουν οι εκπαιδεύσεις. Τα εγχειρίδια έχουν σκοπό να διευκολύνουν τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους εταίρους του έργου. Για τους πρώτους θα συμβάλλει στην εξοικείωση των χρηστών με το περιβάλλον της πλατφόρμας καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει, ώστε να βελτιστοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία και να ενθαρρύνεται η αναζήτηση περαιτέρω υλικού και πληροφοριών. Για τους τελευταίους θα συμβάλλει στην εξοικείωση με τους τρόπους ανανέωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου κατ’ ανάγκη, καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση σχολίων ή προτάσεων των χρηστών ώστε να ενσωματωθούν όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο για την εξέλιξη της πλατφόρμας.

 • Εκπόνηση σχεδίου δημοσιότητας και μελέτης βιωσιμότητας

Προβλέπεται η εκπόνηση σχεδίου δημοσιότητας προκειμένου να αναδειχθούν τα αποτελέσματα και οι εκροές του έργου, με σκοπό την προετοιμασία των ομάδων-στόχων για την υιοθέτησή τους και την κατανόηση της πρόσθετης αξίας που αυτές προσφέρουν. Έτσι λοιπόν οι δράσεις δημοσιότητας θα στοχεύουν αρχικά στην παροχή πληροφοριών σε όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά των περιοχών παρέμβασης και την αξία του εκπαιδευτικού τουρισμού. Επιμέρους στόχοι θα είναι η εμπλοκή του μεγαλύτερου δυνατού μελών της ομάδας στόχου, των τελικών ωφελούμενων και εμπλεκομένων στο έργο, με τη χρήση των κατάλληλων μέσων, αναλόγως από το προφίλ της κάθε μια ομάδας ενδιαφέροντος, η διασύνδεση των εκροών της πράξης με τις κατάλληλες ομάδες ενδιαφέροντος, και τέλος η παροχή των κατάλληλων εργαλείων στα μέλη του εταιρικού σχήματος για την οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Η εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας θα είναι η τελευταία δράση που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης EduTourism, και θα έχει σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος του εκπαιδευτικού τουρισμού για τις περιοχές παρέμβασης. Θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση (τάσεις/χαρακτηριστικά κλάδου, καταγραφή ανάγκης, δυναμική εμπλεκόμενων φορέων, κ.λπ.) και θα αναπτύσσει πλάνο οριζόντιων δράσεων υποστήριξης, προβολής, και δικτύωσης με άλλες περιοχές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Συνολικά θα στοχεύει στον προσδιορισμό αναμενόμενων αποτελεσμάτων και οφελών που θα προκύψουν από τη δημιουργία και υλοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της Πράξης να είναι βιώσιμα ακόμα και μετά τη λήξη του EduTourism.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

Η Πράξη EduTourism αναμένεται να έχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησής της. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτιμηθούν από την καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών και θα αφορούν κυρίως τα τέσσερα ακόλουθα σημεία:

 • Αύξηση επισκέψεων στις ενισχυόμενες περιοχές.
 • Επέκταση της τουριστικής περιόδουκατά τουλάχιστον 30 ημέρες.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οιθέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν λόγω αύξησης των εισερχόμενων τουριστών. Επίσης αφορούν προσωπικό για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών, της πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών δράσεων στα πλαίσια του Έργου.
 • Αξιοποίηση της κοινής ιστορίας των δύο χωρών και ενίσχυση της μεταξύ τους σύνδεσης μέσω τηςδιασυνοριακότητας του έργου, προς την επίτευξη των βασικών στόχων.

 

Γ) Καινοτομίες

 

Η Πράξη EduTourism εισάγει αρκετές καινοτομίες λόγω της προώθησης του εκπαιδευτικού τουρισμού, μιας υπο-εκμεταλλευμένης μορφής εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών αιχμής για την επίτευξη αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στις περιοχές παρέμβασης για την αξιοποίηση και προώθηση πακέτων εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός κλπ). Το EduTourism καινοτομεί εντάσσοντας τις κατακερματισμένες αυτές προσεγγίσεις σε ένα νέο πλαίσιο: αυτό του εκπαιδευτικού τουρισμού. Το στοιχείο της μάθησης/εκπαίδευσης αποκτά έτσι κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό της τουριστικής εμπειρίας. Η Πράξη σχεδιάζει να αξιοποιήσει σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας που στοχεύει τους νέους, αλλά και εκπαιδευτικού υλικού κορυφαίας ποιότητας το οποίο θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Ενδεικτικά καταγράφονται τα βασικότερα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, και οι σύγχρονες μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν:

 • Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων e-learning/τηλεκατάρτισης.
 • Ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο σε καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα και τεχνικές (π.χ. παιχνιδοποίηση – gamification).
 • Αξιοποίηση peer-to-peer μοντέλων εκπαίδευσης (π.χ. train the trainer)
 • Δημιουργία πλατφόρμας έργου για τη διάχυση του έργου και τη στέγαση μιας online κοινότητας που ενδιαφέρεται για τον εκπαιδευτικό τουρισμό.
 • Χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη τουριστικών προορισμών μέσω της ψηφιοποίησής τους, η οποία αυξάνει την προσβασιμότητα στην πληροφορία (π.χ. μέσω της ανάπτυξης της εφαρμογής που θα συμπληρώνει το τουριστικό προϊόν).
 • Υλοποίηση έργου μέσω διεργασιών συν-δημιουργίας (co-creation) όπου μέλη των ομάδων-στόχων και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων και ωφελούμενων συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες υλοποίησης και σχεδιασμού των δράσεων της Πράξης. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργάνωση Ομάδων Εργασίας με σκοπό τη συζήτηση των δράσεων, την ανταλλαγή απόψεων, την ανατροφοδότηση, και τη συλλογή προτάσεων και σχολίων για δράσεις κλειδιά της Πράξης.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Το EduTourism ελπίζει να του δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξει συνεργίες και να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για το σχεδιασμό καλύτερων τουριστικών προϊόντων.

Η Πράξη μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για αρκετές ομάδες-στόχους και εμπλεκόμενους. Πιο συγκεκριμένα, στις άμεσες ομάδες-στόχους συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες τουρισμού, εκπαιδευτές εκπαιδευτών, καθώς και καθηγητές, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις έμμεσες ομάδες στόχους περιλαμβάνεται επίσης πληθώρα φορέων και οργανώσεων των περιοχών παρέμβασης. Για παράδειγμα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς διαχείρισης πολιτιστικής ή περιβαλλοντικής κληρονομιάς, σχολεία, Πανεπιστήμια, αλλά και άλλου είδους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τέλος, δεν αποκλείονται και άλλοι εμπλεκόμενοι. Αυτοί μπορεί να είναι Υπουργεία και φορείς σχετικοί με την εκπαίδευση, τον τουρισμό, και την οικονομική ανάπτυξη, γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων, καθώς και κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, των ευκαιριών για νέους, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, κ.ο.κ.

Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι έχουν πληθώρα επιλογών δυνατότητας χρήσης των εκροών και των καλών πρακτικών της Πράξης, ανάλογα με τους στόχους τους. Οι εκροές αυτές μπορούν να αφορούν είτε το εκπαιδευτικό πακέτο του EduTourism, είτε το τουριστικό προϊόν εκπαιδευτικού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δυνατότητες χρήσης:

 • Χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου από εκπαιδευτές εκπαιδευτών, εκπαιδευτές, δασκάλους, καθηγητές, επαγγελματίες τουρισμού
 • Αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος από σχολεία, ιδρύματα β’βάθμιας και γ’βάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες τουρισμού, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς.
 • Ειδικά για τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, μπορούν να αξιοποιήσουν και τα δύο πακέτα ώστε να προσελκύσουν βραχυπρόθεσμα εισερχόμενους φοιτητές μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών.
 • Φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση και προβολή μνημείων/τοποθεσιών που δε θα συμπεριληφθούν στους τουριστικούς προορισμούς αυτού του έργου μπορούν να υιοθετήσουν καλές πρακτικές από την υλοποίηση του έργου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…