RECULT MAGNUM- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/7/2021-30/6/2023

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Κύριοι στόχοι της Πράξης είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού και η ανάδειξη της θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου δια της αξιοποίησης αποτελεσμάτων και εξοπλισμών των προϋπαρχόντων έργων, RECULT και Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται να διεκπεραιωθούν οι κάτωθι δράσεις:

  • Καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση μνημείων, κειμηλίων και δρωμένων άυλης θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές παρέμβασης.
  • Επεξεργασία ψηφιοποιημένων δεδομένων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς προς χρήση σε μουσειακή έκθεση.
  • Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία τεσσάρων ψηφιακών μουσείων με μουσειακές εμπειρίες αιχμής (ολογράμματα, επαυξημένη πραγματικότητα).
  • Δημιουργία ενιαίας διακριτής τουριστικής ταυτότητας (branding) για την Ελλάδα και Κύπρο ως προορισμών Θρησκευτικού Τουρισμού ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και προαγωγή ενός νέου μοντέλου Θρησκευτικού Τουρισμού με έμφαση στις ψηφιακές εμπειρίες.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων μελών του κλήρου, επαγγελματιών του τουρισμού και επιστημόνων μέσα από δύο σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων και δύο διεθνή συνέδρια.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

Η ψηφιοποίηση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία ψηφιακών μουσείων σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται να μεγιστοποιήσει την προβολή της θρησκευτικής κληρονομιάς, να αυξήσει την επισκεψιμότητα στα μουσεία, αλλά και τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της διασυνοριακής περιοχής, να παρέχει αναβαθμισμένες τουριστικές υπηρεσίες, και να συμβάλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου πέραν της θερινής περιόδου με σημαντικά οφέλη για την οικονομία των δύο χωρών. Η πράξη αναμένεται ότι θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μοντέλου, ενώ θα οδηγήσει σε σημαντική διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και στην αξιοποίηση του τουριστικού αποθέματος των δύο χωρών καθιστώντας αυτές ελκυστικότερους και ανταγωνιστικότερους προορισμούς. Άλλωστε, ο Θρησκευτικός Τουρισμός ως εναλλακτική και αειφόρος μορφή τουρισμού, συμβάλλει στον περιορισμό του μαζικού τουρισμού και των συνακόλουθων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, ενώ σέβεται τα μνημεία θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και το ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Καθοριστική θα είναι η σημασία και συμβολή των εκροών της πράξης και σε ότι αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών τουρισμού, εφόσον τα σεμινάρια που θα διοργανωθούν αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του γνωστικού υπόβαθρου και των δεξιοτήτων τους.

Τέλος, η καθαυτή πράξη ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς σε κλίμακα θα αποτελέσει κτήμα εσαεί και κληροδότημα για τις επόμενες γενεές καθιστώντας προσβάσιμο στο ευρύ κοινό σημαντικό όγκο νέων ψηφιακών δεδομένων μέσα από φιλικές στο χρήστη εφαρμογές.

 

Γ) Καινοτομίες

 

  • Η πράξη αναμένεται ότι θα προάγει την καινοτομία σε θέματα Θρησκευτικού Τουρισμού και ψηφιοποίησης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου. Συγκεκριμένα τα στοιχεία καινοτομίας που χαρακτηρίζουν την πράξη είναι:
  •  Η εξ υπαρχής δημιουργία νέου μοντέλου διαχείρισης και διακριτής τουριστικής ταυτότητας για τον Θρησκευτικό Τουρισμό με εστίαση στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας.
  • Η παραγωγή εφαρμογών επαυξημένης ή/και μεικτής πραγματικότητας για κινητές συσκευές και ταμπλέτες προς χρήση σε επιλεγμένα ψηφιακά μουσεία-πιλότους.
  • Η ανάπτυξη νέων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνικών που αφορούν την ψηφιοποίηση υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε κλίμακα.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Στη διάρκεια της πράξης αναμένεται να παραχθεί μεγάλος όγκος ψηφιακών δεδομένων, ο οποίος μπορεί να τύχει επανάχρησης σε νέα προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη περαιτέρω ψηφιακών μουσείων, εκθέσεων, εφαρμογών, ιστοσελίδων και αποθετηρίων δεδομένων. Οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί και λογισμικό της πράξης αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν μετά το πέρας αυτής για σκοπούς συνέχισης ψηφιοποίησης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς κυρίως δια της συμμετοχής των εταίρων σε νέα εθνικά, περιφερειακά ή ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ενώ το σχέδιο αξιοποίησης εκροών της πράξης θα περιγράψει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη αυτής προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ψηφιακών μουσείων. Τέλος, τα εργαστήρια μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων θα συμβάλουν ώστε οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες να αποτελέσουν οδοδείκτη για συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του έργου, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί, μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ