SocioCoast- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 10/5/2021 – 10/5/2023

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Κύπρο. Οι πληροφορίες που παρέχονται για παραλίες και παράκτιες ακτές, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές, περιορίζεται σε έντυπα που παρέχονται από τα τοπικά γραφεία τουρισμού. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μέσω εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ είναι σημαντικές για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και των τρόπων επικοινωνίας των επισκεπτών με διάφορες αρχές που χειρίζονται τις περιοχές αυτές (π.χ. Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) και τον χειρισμό των περιβαλλοντικών δεδομένων. Tο συγκεκριμένο έργο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην πλατφόρμα γνώσης του έργου και συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση της Γαλάζιας Σημαίας, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες.
Οι πληροφορίες που τώρα παρέχονται από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία αφορούν την ποιότητα των ακτών, αλλά δεν εστιάζουν σε άλλα χαρακτηριστικά της ακτής, όπως θέματα βιοποικιλότητας, δραστηριότητες που πραγματοποιούνται (π.χ. αθλητικές δραστηριότητες) και την κατάσταση εκτός της περιοχής κάλυψης, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης από τους επισκέπτες. Τα εργαλεία ΤΠΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου για τον σκοπό αυτό θα προσφέρουν εμπλουτισμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες και θα δώσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω πληθοπορισμού. Τα εργαλεία θα υποστηρίζουν αναφορές ρύπανσης και προβλημάτων στη θαλάσσια και την παράκτια περιοχή ώστε οι αναφορές να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και να αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διαδικασία αναφορών, και η επέκτασή τους σε μικρής κλίμακας μόλυνση (π.χ. πλαστικά) στο νερό και στην ακτή.
Οργανώσεις που διενεργούν ευρύ φάσμα δράσεων επιμόρφωσης, καθαρισμού, κλπ. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε αυτή την πρόταση με στόχο τη βελτίωση των τρόπων αντιμετώπισης των εστιών ρύπανσης και την κατάλληλη εκπαίδευση των πολιτών. Οι συγκεκριμένες αναφορές θα απευθύνονται εστιασμένα σε δημόσιες αρχές (π.χ. Υφυπουργείο Τουρισμού) και φορείς περιβάλλοντος, όπως είναι οι δύο από τους δικαιούχους του έργου, με την εισαγωγή χρηστών διαφόρων επιπέδων (π.χ. απλός χρήσης, μέλος/εργαζόμενος περιβαλλοντολογικής οργάνωσης). Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου για την εξαγωγή πρόσθετων χρήσιμων συμπερασμάτων από τα δεδομένα του έργου και η επέκταση της πλατφόρμας του έργου με πρόσθετες εφαρμογές από πολίτες για σκοπούς βιωσιμότητας.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Αναμενόμενες εκροές SocioCoast
1. Τεχνολογική πλατφόρμας γνώσης
• Διατήρηση δεδομένων για τις θάλασσες και παράκτιες περιοχές
• Δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στη δημιουργία πολιτικών
2. Εφαρμογές ΤΠΕ, βασισμένες στην πλατφόρμα γνώσης
• Εμπλουτισμός της πληροφορίας που παρέχεται για τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές
• Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με πληροφορίες για το τι προστατεύεται και τα είδη που βρίσκονται στην παραλία
• Δυνατότητα εισαγωγής και παροχής πρόσθετων πληροφοριών από επισκέπτες μέσω πληθοπορισμού
3. Εργαλεία για ανάλυση μεγάλων δεδομένων
• Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης σε παράκτια θαλάσσια ύδατα και παράκτιες περιοχές
• Δυνατότητα αναφορών προβλημάτων παραβιάσεων (π.χ. ανάλυση από φωτογραφίες)

Αναμενόμενα αποτελέσματα SocioCoast
1. Συμμετοχή των πολιτών και των αρχών προστασίας περιβάλλοντος, στη δημιουργία πολιτικών μέσω της δυνατότητας προσθήκης εφαρμογών στην πλατφόρμα
2. Η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από επισκέπτες για την εφαρμογή πρωτοβουλιών πληθοπορισμού για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στον κλάδο του τουρισμού
3. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης σε παράκτια θαλάσσια ύδατα και παράκτιες περιοχές
4. Τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω των επισκεπτών

Γ) Καινοτομίες
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων τόσο για την Κύπρο όσο και για την Κρήτη και κατ’ επέκταση την Ελλάδα. Σύμφωνα με επίσημα τα στοιχεία οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα (προ κορονοϊού) ανέρχονται σε περίπου 32 εκ. τουρίστες κάτι που μεταφράζεται 19€ δισεκατομμύρια, και αντίστοιχα για την Κύπρο σε 4 εκ. που μεταφράζεται 3€ δισεκατομμύρια. Όπως γίνεται αντιληπτό οι παραλίες και οι παράκτιες ακτές τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κρήτη δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για παροχή έγκυρων και χρήσιμων πληροφοριών για τις περιοχές αυτές για τους επισκέπτες. Ωστόσο η πληροφόρηση των επισκεπτών για τις αναφερθείσες περιοχές αυτή τη στιγμή γίνεται μέσα από έντυπα που παρέχονται από τα τοπικά γραφεία τουρισμού και κάποιες μεμονωμένες εφαρμογές, ιστοσελίδες από ιδιωτικούς και άλλους φορείς, στα οποία πολλές φορές η πληροφορία είναι παρωχημένη ή μη χρήσιμη.
Μέσα από το έργο SocioCoast, επιχειρείται η ενίσχυση της ελκυστικότητας των παραλιών και παράκτιων περιοχών μέσω της πληρέστερης ενημέρωσης των επισκεπτών μέσα από την τεχνολογική πλατφόρμα γνώσης που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό η οποία μεταξύ άλλων θα δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων μέσω πληθοπορισμού. Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογική πλατφόρμα γνώσης που θα αναπτυχθεί θα διατηρεί δεδομένα για τις θαλάσσιες και τις παράκτιες περιοχές, όπως αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί και αναφέρονται ως:
• Βιολογικά και Ωκεανογραφικά Δεδομένα
• Ωκεανογραφικά Δεδομένα
• Τουριστικές υποδομές και προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
• Πολιτιστική Κληρονομιά / Χώροι Τουριστικού Ενδιαφέροντος
Η συμπερίληψη των πιο πάνω κατηγοριών δεδομένων, συντείνει στην παροχή εμπλουτισμένης πληροφορίας για την περιοχή που ενδιαφέρει τον επισκέπτη, παρέχοντας ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη μέσα από ένα σημείο (εφαρμογή, portal πλατφόρμας γνώσης). Πιο συγκεκριμένα ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να ψάξει σε διαφορετικές πηγές ή να έχει εγκατεστημένες διαφορετικές εφαρμογές στο κινητό του για να συλλέξει την παραπάνω πληροφορία, παρά μόνο να χρησιμοποιήσει την τεχνολογική πλατφόρμα γνώσης (εφαρμογή κινητού, portal).
Επιπλέον, η εισαγωγή της τεχνικής του πληθοπορισμού αφορά ακόμα μια καινοτομία της συγκεκριμένης πλατφόρμας αφού πέρα από την εμπλουτισμένη πληροφορία που παρέχεται στους επισκέπτες, οι διάφοροι χρήστες της πλατφόρμας γνώσης (όπως αυτοί αναφέρονται πιο πάνω), θα μπορούν να τροφοδοτούν με νέα δεδομένα την τεχνολογική πλατφόρμα γνώσης. Η δυνατότητα αυτή συντείνει στον συνεχή εμπλουτισμό της πληροφορίας, στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίλυση προβλημάτων κ.α., για την περιοχή ενδιαφέροντος.
Οι λειτουργικές και μη- λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί και αναφέρονται στην επόμενη ενότητα της συγκεκριμένης αναφοράς, έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της υπο ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας γνώσης, καθιστώντας την ένα πολύτιμο εργαλείο για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Η συνέχιση της χρήσης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου SocioCoast ως μέρος της πλατφόρμας γνώσης και μετά το τέλος του έργου μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από την εμβέλεια δραστηριοποίησης των εταίρων, καθιστώντας την τεχνολογική πλατφόρμα γνώσης ένα σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση νέων επισκεπτών σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών για τους επισκέπτες.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Η σύνθεση του εταιρικού σχήματος συμπεριλαμβάνει φορείς των οποιων η εμβέλεια δραστηριοποίησής τους εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του έργου και μετά απο την ολοκλήρωση του. Η συνέχιση χρήσης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν θα εξασφαλιστεί απο τη συνεχή προώθηση στο δίκτυο των μελών και εθελοντών των ΕΕΠΦ και της CYMEPA, και των μελών του Ενυδρείου Κρήτης με το οποίο συνεργάζεται το ΕΛΚΕΘΕ, ενώ οι επιστημονικοί εταίροι του έργου, ΙΤΕ, UCY και ΕΛΚΕΘΕ, θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση υποστήριξης της φιλοξενίας των εργαλείων στις υποδομές τους μετά το πέρας του έργου.
Η αειφορία εξασφαλίζεται μέσω της δέσμευσης των εταίρων για συνέργεια σε επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Η φύση των δράσεων με τη χρήση του Πληθοπορισμού θα εξασφαλίσει την εμπλοκή των μεμονωμένων ατόμων για την αειφορία σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, αφού θα βασίζεται στην είσοδο των ίδιων των χρηστών που θα κάνουν χρήση των πράξεων (π.χ. επισκέπτες, εθελοντές). Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ο ελάχιστος επιθυμητός αριθμός εθελοντών (40 άτομα). Η CYMEPA θα αξιοποιήσει τα εργαλεία του έργου για προστασία του περιβάλλοντος των θαλασσών σε μεγαλύτερο εύρος και εκτός των ορίων της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου. Οι ΤΠΕ Εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες προς χρήση ακόμα και σε άλλες χώρες, αφού σε πολλές περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανοικτά δεδομένα για τη βιοποικιλότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ