ΑΝΔΙΚΑΤ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 10/1/2018 – 30/6/2022 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού με τη σύγχρονη προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών στο θέμα της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και στις δύο χώρες, ώστε να δημιουργηθεί το ώριμο υπόβαθρο και οι πρόδρομες ενέργειες και στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί ένα δίκτυο καταδυτικών προορισμών, είτε αυτά είναι καταδυτικές διαδρομές, καταδυτικά πάρκα, επισκέψιμες ενάλιες αρχαιότητες, σύγχρονα, είτε ιστορικά ναυάγια, περιοχές με τεχνητούς υφάλους, κ.ά.
Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα, προώθησης και δικτύωσης ενός νέου τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει τους εταίρους στη διαχείριση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διαφύλαξη σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και στην ανάδειξη της ενάλιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Επιπροσθέτως, στοχεύει στη δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών έτσι ώστε οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ένα σημείο του δικτύου μπορούν ταχύτατα να εφαρμόζονται στα υπόλοιπα. Επιπλέον μέσω του δικτύου επιτυγχάνεται σημαντικότατη προώθηση και προβολή των καταδυτικών προορισμών με εξοικονόμηση πόρων.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα, προώθησης και δικτύωσης ενός νέου τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί καινοτόμος τεχνολογία ακουστικής επιτήρησης μίας διαδρομής.
Η μεθοδολογική προσέγγιση προβλέπει την ανάπτυξη βασικών μελετών και μελετών πεδίου που θα χρησιμεύσουν για την επαλήθευση της καταλληλότητας και της ελκυστικότητας των επιλεγμένων χώρων, αλλά και για την τεκμηρίωση των ορθών πρακτικών διενέργειας καταδύσεων και κατ’ επέκταση λειτουργίας καταδυτικών διαδρομών / πάρκων και επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων. Ως αποτέλεσμα, θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο καταλληλότητας για την επιλογή του τόπου. Παράλληλα θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να αναδειχθεί η οικολογική, τουριστική, και εκπαιδευτική αξία μιας περιοχής που έχει καθεστώς νομικής προστασίας στην οποία παρουσιάζονται ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Βασικό στοιχείο της μεθοδολογικής προσέγγισης αποτελεί και η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών με βάση τους στόχους της πρότασης, καθώς και η συνδυασμένη προσπάθεια προβολής της διακρατικής περιοχής ως ιδανικού καταδυτικού προορισμού.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκφράζονται με τον αριθμό των ετήσιων διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύμματα. Η εκτίμηση τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο σχετίζεται με τις ετήσιες διανυτερεύσεις των νέων επισκέψεων, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή αύξηση διανυκτερεύσεων των υφιστάμενων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η εκτίμηση ανέρχεται σε 230.000 διανυκτερεύσεις για την Ελλάδα και σε 190.000 διανυκτερεύσεις για την Κύπρο, κατ’ ελάχιστον.
Επομένως, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις θα υπερβούν τη χρήση στο πλαίσιο της διακρατικής περιοχής-στόχου του έργου, καθώς όλα τα εργαλεία που θα εξελιχθούν θα ισχύουν για κάθε ζώνη ή περιοχή όπου η ανάπτυξη καταδυτικών διαδρομών, καταδυτικού πάρκου και επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων θα είναι υπό εξέταση. Επιπλέον θα γίνει ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στο θέμα της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού και στις δύο χώρες και θα δημιουργηθεί το ώριμο υπόβαθρο και οι πρόδρομες ενέργειες ώστε στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σημείων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού.

Γ) Καινοτομίες
Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η καινοτομική χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών για θαλάσσια ακουστική επιτήρηση, σε ένα καταδυτικό προορισμό. Το καλώδιο οπτικής ίνας μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τυπικές διαδικασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών, ενώ η μονάδα επεξεργασιας βρίσκεται στην ξηρά, συλλέγει και επεξεργάζεται ακουστικά δεδομένα από 40960 (μέγιστο) σημεία ταυτόχρονα κατά μήκος του καλωδίου. Η κατανεμημένη ακουστική ανίχνευση χρησιμοποιεί μια νέα, ψηφιακή, τεχνική οπτικής ανίχνευσης για να συλλέξει με ακρίβεια το πλήρες ακουστικό πεδίο (πλάτος, συχνότητα και φάση με εκτενές, δυναμικό εύρος τιμών) σε κάθε σημείο ταυτόχρονα. Διάφορες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να επεξεργαστούν το μεγάλο όγκο ακουστικών δεδομένων και να εξάγουν τα σύγχρονα χωρο-χρονικά χαρακτηριστικά των ακουστικών κυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, διαφορετικού είδους θαλάσσια οχήματα μπορούν να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν από το σύστημα, σύμφωνα με το ακουστικό τους αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας υποθαλάσσιων ακουστικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλισθεί η ασφάλεια του καταδυτικού προορισμού, αλλά και η καλύτερη προστασία των διαταραγμένων οικοσυστημάτων / ενδιαιτημάτων.
Η υλοποίηση του έργου θα καταγράφεται εκτενώς και θα ακολουθήσει τυποποιημένες μορφές για την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την επικοινωνία. Αυτό θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς των διαδικασιών και στρατηγικών υλοποίησης. Επιλέον, έχει ληφθεί μεριμνα ώστε το αποτέλεσμα του έργου να υπερβεί τη χρήση στο πλαίσιο της διακρατικής περιοχής-στόχου του έργου, καθώς όλα τα εργαλεία που θα εξελιχθούν θα ισχύουν για κάθε ζώνη ή περιοχή όπου η ανάπτυξη καταδυτικών διαδρομών, καταδυτικού πάρκου και επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων θα είναι υπό εξέταση. Τέλος, οι προτάσεις βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών διαδρομών / πάρκων, καθώς και η σύνταξη πρότυπου οδηγού ορθής πρακτικής με άξονες την προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής θα αποτελέσουν σημαντικό υλικό υποστήριξης για την ανάπτυξη καταδυτικώνδιαδρομών / πάρκων, αλλά και των αντίστοιχων δικτύων.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Οι δραστηριότητες του έργου θα αναπτυχθούν στις επόμενες περιοχές: Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Φούρνους και Σάμο για την Ελλάδα, καθώς και Δασούδι / Λεμεσό για την Κύπρο. Οι ακριβείς περιοχές χωροθέτησης των καταδυτικών προορισμών θα προκύψουν βασει εργαλείων που θα αναπτυχθούν στο ΠΕ3. Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτεται ουσιαστικά μία διακρατική περιοχή ενδιαφέροντος του έργου που εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των παράκτιων περιοχών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της παράκτιας περιοχής της Κύπρου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο θαλάσσιο περιβάλλον και πόρους, και οι παράκτιες ζώνες τους προσελκύουν διαφορετικές ομάδες χρηστών που συμμετέχουν ενεργά σε μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η διακρατική περιοχή ενδιαφέροντος του έργου εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των παράκτιων περιοχών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της παράκτιας περιοχής της Κύπρου. Οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο θαλάσσιο περιβάλλον και πόρους, και οι παράκτιες ζώνες τους προσελκύουν διαφορετικές ομάδες χρηστών που συμμετέχουν ενεργά σε μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Το έργο ασχολείται επίσης με τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει ττη διαχείριση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων διαφύλαξης σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και στην ανάδειξη της ενάλιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου πλαισίου μπορεί να οδηγήσει σε χρήση του δικτύου ως ρυθμιστικού παράγοντα για την εξισορρόπηση συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων, ιδίως όταν απαιτείται ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το έργο συμβάλλει στη διαφοροποίηση των τουριστικών ροών, ενισχύοντας την τοπική οικονομία με την εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων, εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν, επεκτείνοντας παράλληλα την τουριστική περίοδο, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζει την προστασία του περιβάλλοντος ως κρίσιμη παράμετρο. Επομένως, οι ωφελούμενοι από το έργο είναι οι τοπικές κοινωνίες, λόγω αύξησης εισοδήματο απο τουρισμό, η τοπική τουριστική βομηχανία, οι επαγγελματίες του τομέα αλιείας, καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για καταδύσεις σε μέρη υψηλής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…