ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/5/2017 – 30/8/2021

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Το έργο ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ” καταπιάνεται με τον τομέα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας και Κύπρου και προώθησής τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αύξηση των αριθμών επισκεψιμότητας με απώτερο στόχο την τουριστική ανάπτυξη.  Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων που είναι ο επικεφαλής εταίρος , η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας.

Το έργο έχει σχεδιαστεί σε τρία Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και οι βασικές δράσεις του έργου που έχουν υλοποιηθεί είναι:

  • Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα προστασίας, διαχείρισης, ανάδειξης και προώθησης αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας και Κύπρου, ως ελκυστικούς προορισμούς για τουριστική ανάπτυξη. Μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης θα διαπιστωθούν οι κοινές διασυνοριακές ανάγκες οι οποίες διά ανάλυσης και επεξεργασίας θα οδηγήσουν την ομάδα έργου στην παραγωγή κοινής μεθοδολογίας δράσης.
  • Πιλοτικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους με υψηλή προοπτική μετεξέλιξης σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι ο χώρος της αρχαίας Ηφαιστείας στη Λήμνο και ο χώρος του αρχαίου Ιδαλίου που βρίσκεται εντός επικράτειας του Δήμου Ιδαλίου.
  • Καταγραφή, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων και την αξιοποίηση της νέας μεθοδολογίας προς βελτίωση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, μέσων χρηματοδότησης και πρακτικών.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

– Εκπόνηση εκθέσεων αναφοράς για ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της διασυνοριακής περιοχής στον τομέα προστασίας, διαχείρισης, ανάδειξης και προώθησης αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, ως προϊόντα προσέλκυσης τουριστικής επισκεψιμότητας.

-Εκπόνηση εκθέσεων αναφοράς για αποτύπωση κοινών αναγκών της διασυνοριακής περιοχής στον ίδιο τομέα

-Ολοκλήρωση ώριμων έργων σε δύο περιοχές (οι αρχαιολογικοί χώροι της αρχαίας Ηφαιστείας στη Λήμνο και του αρχαίου Ιδαλίου στο Δήμο Ιδαλίου)

– Εισηγήσεις βελτίωσης των εθνικών διαδικασιών διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων στον τομέα της ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς

-Δημιουργία μίας ιστοσελίδας του έργου

-Διοργάνωση 2 δημοσιογραφικών διασκέψεων

– Διοργάνωση 3 ενημερωτικών ημερίδων

– Διοργάνωση 1 Τελικής Εκδήλωσης

Γ) Καινοτομίες

  • Πιλοτική παρέμβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου: Σκοπός της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της προστασίας και η ανάδειξη του χώρου και η μετεξέλιξη του σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Η παρέμβαση στο Αρχαιολογικό Χώρο περιλάμβανε την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και την κατασκευή δύο νέων στεγάστρων για την προστασία ευαίσθητων χώρων στην βασική ανεσκαμμένη θέση, την τοποθέτηση κατευθυντήριων και πληροφοριακών πινακίδων. Η καινοτομία που καταγράφεται στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου είναι μέσω των πινακίδων που τοποθετήθηκαν στο χώρο παρέμβασης εξασφαλίζεται η ιδιαίτερη οπτική στην ταυτότητα του χώρου (branding). Επίσης ως καινοτομία καταγράφεται η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής (application) για έξυπνες συσκευές, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός του χώρου με πληροφοριακό και εποπτικό υλικό.
  • Πιλοτική Παρέμβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Ηφαιστίας στη Λέσβο: Σκοπός της παρέμβασης είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στον Αρχαιολογικό Χώρο. Οι εργασίες περιλάμβαναν τον εκσυγχρονισμό του φυλακίου, τη συντήρηση, ανάδειξη και περίφραξη των σημαντικότερων χώρων, καθώς και την διεύρυνση των επισκέψιμων αρχαιολογικών μνημείων. Η καινοτομία που καταγράφεται είναι ότι  οι χώροι είναι επισκέψιμοι μέσω της της υλοποίησης μίας νέας περιπατητικής διαδρομής η οποία θα συνοδεύεται από εκσυγχρονισμένο εποπτικό υλικό, πινακίδες σήμανσης και ενημέρωσης, ψηφιακή και ηχητική ξενάγηση μέσω των διαδρομών, χώρους στάσης και θέασης, τα οποία θα απευθύνονται πλέον και σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, κάτι το οποίο δεν ήταν έως σήμερα εφικτό μέσω της προμήθειας αμαξιδίου μεταφοράς ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Ως καινοτομία επίσης καταγράφεται ο εκσυγχρονισμός των χώρων αποθήκευσης αρχαιολογικού υλικού, μέσω της επέκτασης και ανακατασκευής νέων χώρων φύλαξης στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου προκειμένου η εν λόγω κατασκευή να καταστεί ικανή να στεγάσει και να διαφυλάξει το πλήθος των νέων κινητών ευρημάτων.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Οι δημόσιοι φορείς, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ΜΚΟ, ο επιχειρηματικός και ακαδημαϊκός πληθυσμός που καταπιάνεται με θέματα που αφορούν την τουριστική αξιοποίηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Δυνατότητα χρήσης θα έχει επίσης η  τοπική κοινωνία, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, οι ΟΤΑ και άλλοι σύνδεσμοι ή οργανώσεις μέσω της αναβάθμισης και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Η προσέλκυση τουριστών και η αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων στις δύο προαναφερθείσες ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς θα αποφέρει ανάπτυξη της οικονομίας, ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και γενικά ενίσχυση της διαδικασίας για αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…