ΕΠΙΡΡΟΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/11/2017 – 30/4/2020

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Η πράξη ΕΠΙΡΡΟΗ είχε σαν κύριο στόχο την αξιοποίηση των μετρήσεων εξειδικευμένων αισθητήρων που τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένες περιοχές στο δίκτυο ύδρευσης για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη συντήρηση του δικτύου και την αναβάθμιση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών. Οι ενδείξεις και οι διαρροές που εμφανίστηκαν στις οριοθετημένες περιοχές του Δήμου Λεμεσού και του Δήμου Χερσονήσου οπτικοποιήθηκαν σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) για να καθοδηγούνται σωστά και με ακρίβεια τα συνεργεία αποκατάστασης. Οι πληροφορίες για τις διαρροές σε συνδυασμό με τις μετρήσεις διατηρούνται σε μια Βάση Δεδομένων και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακτηθούν και να παρουσιαστούν με την μορφή θεματικών χαρτών. Επίσης οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών υποστηρίζονται από εφαρμογή που τρέχει σε κινητές συσκευές και αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα προβολής των υπόγειων υποδομών για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε άλλα δίκτυα. Η εξειδικευμένη αυτή εφαρμογή με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη προβάλλει στην κινητή του συσκευή πληροφορίες σχετικά με τις υπόγειες υποδομές στο συγκεκριμένο σημείο αντλώντας δεδομένα από το ΓΠΣ. Οι πληροφορίες προβάλλονται σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και αφορούν στοιχεία για τις υπόγειες υποδομές που βρίσκονται στο πεδίο προβολής της κάμερας της κινητής συσκευής όπως αποχέτευση, ηλεκτρικό δίκτυο, επικοινωνιακά δίκτυα, κλπ.

 

Οι στόχοι της πράξης, που ήταν σε πλήρη συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος, με το πέρας της λήξης της πράξης, έχουν επιτευχθεί πλήρως. Η πράξη συνδράμει στην βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και στη μείωση των απωλειών και εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία των υπηρεσιών ύδρευσης παρέχοντάς τους έργα υποδομής, αναγκαία  για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι μειωμένες απώλειες συνεπάγονται εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και συνδράμουν στην προστασία του περιβάλλοντος.  Η πράξη ΕΠΙΡΡΟΗ κατάφερε να μεταφέρει τεχνογνωσία από τους ερευνητικούς φορείς στις υπηρεσίες ύδρευσης, χρήσιμη για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών μέσω της μείωσης των απωλειών. Έτσι, οι υπηρεσίες ύδρευσης εμπλούτισαν τη φαρέτρα τους με σύγχρονους αισθητήρες και με την τεχνογνωσία αξιοποίησής τους. Μέσω της πράξης οι υπηρεσίες ύδρευσης εξοπλίστηκαν με λογισμικό το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να εποπτεύουν καλύτερα το δίκτυό τους. Επίσης, το λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας που αναπτύχθηκε επιτρέπει στις υπηρεσίες να εντοπίζουν την ακριβή θέση των αγωγών τους, μειώνοντας το χρόνο απόκρισης σε περίπτωση βλάβης και περιορίζοντας τις ζημιές σε άλλα δίκτυα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η πράξη έδωσε την δυνατότητα στους ερευνητικούς φορείς να συλλέξουν πραγματικά δεδομένα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών εγκατάστασης και ανίχνευσης διαρροών ικανών να υιοθετηθούν από κάθε υπηρεσία ύδρευσης.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

Οι υπηρεσίες ύδρευσης κατάφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να αποσβέσουν το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των αισθητήρων με την ανίχνευση και διόρθωση άδηλων διαρροών. Η εξοικονόμηση αυτή, λόγω και της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί από τις υπηρεσίες ύδρευσης, θα αυξάνεται χρόνο με χρόνο, προσδίδοντας επιπρόσθετα, πολλαπλά οφέλη και κέρδη στους δικαιούχους της πράξης. Η εξοικονόμηση συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους του συστήματος υδροδότησης, συνεπώς συμβάλλει και σε μελλοντική μείωση της τιμής του νερού ή σε μη μελλοντική αύξησή του. Το γεγονός ότι η επένδυση στη μόνιμη εγκατάσταση των συσχετιζόμενων αισθητήρων θορύβου αποδεικνύεται αποδοτική αποτελεί για τους οργανισμούς ύδρευσης ένα κίνητρο για την περαιτέρω επένδυση στη τεχνολογία των συσχετιζόμενων αισθητήρων θορύβου και την σταδιακή επέκταση της χρήσης και εφαρμογής τους σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης.

 

Γ) Καινοτομίες

 

Από την έναρξη της πράξης ο στόχος ήταν η εξοικονόμηση νερού η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών των δύο υπηρεσιών ύδρευσης. Ο στόχος CO18: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού που θέσαμε έχει επιτευχθεί πλήρως καθώς με τη μόνιμη εγκατάσταση των συσχετιζόμενων αισθητήρων θορύβου και τον εντοπισμό και επιδιόρθωση δεκατεσσάρων (14) άδηλων διαρροών (non-reported leaks) στις δύο πιλοτικές περιοχές (9 άδηλες διαρροές στην περιοχή της Λεμεσού και 5 στην περιοχή Χερσονήσου) καταφέραμε η νυκτερινή κατανάλωση των πιλοτικών περιοχών να μειωθεί (και να παραμένει χαμηλή).

 

Η βελτίωση του δικτύου που επιτεύχθηκε στις πιλοτικές περιοχές είναι λειτουργική, καθώς δεν έχουμε αναβαθμίσει ή αντικαταστήσει αγωγούς ή άλλα εξαρτήματα του δικτύου. Η αναβάθμιση και η βελτίωση της απόδοσης του δικτύου στην κάθε  περιοχή πιλότου προήλθε αποκλειστικά μέσω της μόνιμης τοποθέτησης των αισθητήρων, του έγκαιρου εντοπισμού διαρροών και τη διατήρησή τους σε χαμηλά επίπεδα μέσω της έγκαιρης επιδιόρθωσης.

 

Από τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του δικτύου ωφελείται άμεσα ολόκληρος ο πληθυσμός στις  περιοχές πιλότου που ανέρχεται σε 6,200 άτομα (4,600 στην πιλοτική περιοχή της Λεμεσού και 1,600 στην πιλοτική περιοχή Χερσονήσου) μέσω:

  • Της σταθεροποίησης των πιέσεων
  • Της αύξησης της δυνατότητας παροχής νερού από το δίκτυο
  • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης

 

Η πιο πάνω βελτίωση στις περιοχές πιλότου επιφέρει και ανάλογη βελτίωση και στο υπόλοιπο του πληθυσμού της ζώνης στην περιοχή της Λεμεσού που είναι 47,966 κάτοικοι αλλά και στον συνολικό πληθυσμό του Δήμου Χερσονήσου που είναι 53,337 κάτοικοι μέσω της βελτιωμένης δυνατότητας παροχής και της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης προς όλους τους καταναλωτές της ζώνης προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες ύδρευσης.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Τα αποτελέσματα της πράξης αποτέλεσαν πόλο έλξης και για άλλες μεγαλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης τόσο στην Κύπρο (Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας) όσο και στην Ελλάδα (ΔΕΥΑ Ηρακλείου) οι οποίες ζήτησαν την τεχνογνωσία που προέκυψε από την πράξη ΕΠΙΡΡΟΗ προκειμένου να εξοπλίσουν και το δικό τους δίκτυο με τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν. Το γεγονός αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας των στόχων που έθεσε η πράξη ΕΠΙΡΡΟΗ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου μεγαλύτερου εταιρικού σχήματος και την υποβολή μιας νέας πράξης η οποία στην ουσία αποτελεί συνέχεια της πράξης ΕΠΙΡΡΟΗ. Στόχος της νέας πράξης η οποία κατατέθηκε στο ίδιο πρόγραμμα είναι η συνέχιση της επιτυχούς συνεργασίας των εταίρων που συμμετείχαν στην πρώτη πράξη του ΕΠΙΡΡΟΗ, αλλά και η ενίσχυση αυτών και των επιπρόσθετων μεγαλύτερων υπηρεσιών ύδρευσης με νέες δυνατότητες με απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση άδηλων διαρροών και την εξοικονόμηση νερού καθώς υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δημοσιότητας, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα δημοσιότητας καθώς και φωτογραφίες της Πράξης εδω