ΒΙΟΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/1/2018 – 30/9/2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Βασικός στόχος του έργου ΒΙΟΜΑ ήταν η προώθηση της διαλογής στην πηγή και η διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οικιακά οργανικά απορρίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα, με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων. Το έργο εστιάζει σε απομονωμένες περιοχές όπου το κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας είναι πολύ υψηλό. Η εφαρμογή του έργου, προσέφερε στις επιλεγόμενες περιοχές (Παλώδια, Νάξος) τη δυνατότητα να διαχειριστούν ορθολογικά το οργανικό φορτίο μετατρέποντάς το σε προστιθέμενης αξίας τελικά προϊόντα παρέχοντας πολλαπλά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αυτών και η εκτροπή του οργανικού κλάσματος από τους ΧΥΤΑ εξοικονομώντας πόρους και ενέργεια.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της πράξης που επιτεύχθηκαν, έχουν επεξεργαστεί συνολικά 43,2tn οργανικών αποβλήτων (19,4tn για Παλώδια και 23,8tn για Νάξο) και 186tn πράσινων αποβλήτων (Παλώδια: 35tn, Νάξος: 151tn), μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Τα πιο πάνω αποτελέσματα αντιστοιχούν σε πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης των εν λόγω περιοχών κατά 229,2 tn/έτος και σε ποσοστό οικιακών αποβλήτων που εκτράπηκαν από την ταφή ίσο με 3,2%, τιμές σημαντικά υψηλότερες από τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί (73,5 tn/έτος και 2,8%, αντίστοιχα).

Γ) Καινοτομίες
Η σημαντικότερη επιτυχία της πράξης ΒΙΟΜΑ ήταν η απόδειξη ότι η πρωτογενής επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πηγή χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλο χώρο. Το γεγονός αυτό, καθιστά δυνατή τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (τα οποία αποτελούν περίπου το 50%κ.β. των μικτών οικιακών αποβλήτων) σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Στα πλαίσια της πράξης ΒΙΟΜΑ η συμμετοχή των κατοίκων τόσο της κοινότητας Παλώδιας, όσο και των κατοίκων του Δήμου Νάξου ήταν αθρόα και σημαντική στην επιτυχή ολοκλήρωση των αντικειμενικών στόχων που τέθηκαν από την ομάδα έργου.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση του έργου ΒΙΟΜΑ μπορούν να φανούν χρήσιμα και σε άλλους δικαιούχους οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όχι μόνο οι δικαιούχοι, αλλά και άλλες κοινότητες, φορείς και υπουργεία έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τα αποτελέσματα του έργου, καθότι είναι σημαντικό εργαλείο στη χάραξη στρατηγικής για την ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π 3.1.1 – Τεχνική έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην περιοχή της Κοινότητας Παλώδιας, Κύπρος

Π 3.1.2 – Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Ελλάδα

Π 3.1.3 – Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Κοινότητα Παλώδιας, Κύπρος

Π 3.2.1 – Τεχνική έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην περιοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Ελλάδα

Π 4.1.2 – Εγχειρίδια περιγραφής του συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων για τα συμμετέχοντα νοικοκυριά και την ομάδα υποστήριξης του έργου

Π 5.1.2 – Έλεγχος ποιότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων (βιοαέριο και χώνευμα) από το σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Κοινότητα Παλώδιας, Κύπρος

Π 5.2.3 – Ανάπτυξη οδηγών καλής χρήσης σταθεροποιημένου υλικού οικιακής ξήρανσης και pellets

Π 5.5.2β – Κατάρτιση Οδηγού Βέλτιστης Πρακτικής ως προτεινόμενης πρακτικής αξιοποίησης του στερεού προϊόντος υπό μορφή έγχρωμου booklet πραγματοποίηση ημερίδας για ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του οδηγού

Π 5.5.2δ – Έκθεση Ολοκλήρωσης

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Φωτογραφίες