G5

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/6/2021- 31/5/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας σε συνεργασία με το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών», το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.

 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) που είναι ο κύριος δικαιούχος του έργου. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό πράξης €999.000,00 εκ των οποίων το 85% θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο 15% αντιστοιχεί σε εθνική συμμετοχή.

 

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι να προσδιοριστεί εάν και πώς μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση επιλεγμένων μικρορύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος μέσω της επιτόπιας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Το έργο θα αξιολογήσει την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα της επιτόπιας επεξεργασίας στα νοσοκομεία της Λάρνακας και Ηρακλείου. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα προσδιοριστεί η επίδραση που μπορούν να έχουν επιλεγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων στην ποιότητα των τελικών εκροών, όσον αφορά την παρουσία φαρμακευτικών ουσιών καθώς και βακτηρίων και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Αρχικά θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πιλοτικό σύστημα στους χώρους των νοσοκομείων, με στόχο την αξιολόγησή τους για ανάπτυξη σε πλήρη κλίμακα στα νοσοκομεία Λάρνακας και Ηρακλείου. Η πιλοτική μονάδα θα περιλαμβάνει μια σειρά από προχωρημένες φυσικοχημικές και βιοχημικές καθώς και προχωρημένες χημικές τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων.

 

H ποιότητα των τελικών εκροών, όσον αφορά την παρουσία βακτηρίων και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (μικροβιακή αντοχή) αποτελεί σοβαρή πρόκληση, τόσο για την Ευρωπαική Ένωση (EE) όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η μικροβιακή́ αντοχή́ έχει ήδη φτάσει σε ανησυχητικά́ επίπεδα σε πολλά μέρη του κόσμου. Υψηλά επίπεδα μικροβιακής αντοχής σε βακτήρια που συνδέονται με πολλές κοινές λοιμώξεις (π.χ. ουρολοιμώξεις, πνευμονία, φυματίωση και γονόρροια) έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές στον κόσμο. Η μικροβιακή αντοχή προκαλεί ήδη σημαντική κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση διεθνώς. Εκτιμάται ότι ευθύνεται για 25.000 θανάτους ετησίως μόνο στην ΕΕ και για 700.000 θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο. Η έγκριση του εν λόγω προγράμματος αποτελεί επομένως σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση και επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων σε σχέση με το παραπάνω πρόβλημα, και επιπλέον δίνει το πράσινο φως προς την έρευνα και εξέλιξη καινούριων τεχνολογιών με βάση τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων σε Λάρνακα και Ηράκλειο. Πέραν τούτου τα αποτελέσματα, εκτός από τη μείωση τόσο του περιβαλλοντικού κινδύνου όσο και του κινδύνου στην δημόσια υγεία, θα δημιουργήσουν το έδαφος για μια νέα αγορά τεχνολογιών απομάκρυνσης των προαναφερθέντων ρύπων στα νοσοκομειακά λύματα.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

1. Ανάπτυξη τεχνολογιών που με ικανοποιητικό και συστηματικό τρόπο, μπορούν να                  απομακρύνουν φαρμακευτικές ουσίες και άλλους ρύπους ενδιαφέροντος από                        νοσοκομειακά λύματα, μειώνοντας έτσι αντίστοιχα με ικανοποιητικό και συστηματικό              τρόπο τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από τη διάθεση              των εκροών κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασία λυμάτων.

  1. Μια νέα αγορά που θα δημιουργηθεί πάνω στην επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι τεχνολογίες που μπορούν να επεξεργαστούν του ρύπους αυτούς, στους χώρους των νοσοκομείων, επιφέρουν σημαντικό αποτέλεσμα στην ποιότητα της τελικής εκροής. Περισσότερα από 5.000 πιθανά σημεία εφαρμογής αντίστοιχων τεχνολογιών, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ συναντώνται στην Ευρώπη μόνο, με τα νούμερα αυτά να 10πλασιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα.
  2. Σχέδια και εκτιμήσεις κόστους άμεσης επέκτασης των πιλοτικών μονάδων για το σύνολο των εκροών των εμπλεκόμενων νοσοκομείων, ώστε να υπάρχει άμεση και μετρήσιμη επίδραση στα ποιοτικά στοιχεία των εκροών των ΕΕΛ των φορέων διαχείρισης λυμάτων που εμπλέκονται στο έργο.
  3. Συστήματα που θα επιτρέψουν σε φορείς έξω από το έργο να εκτιμήσουν τόσο τη σημασία της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου στην περίπτωση τους, αλλά και να εκτιμήσουν το κόστος της απόφασης αυτής και ταυτόχρονα την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα.
  4. Την επιβεβαίωση του σημαντικού ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων Έρευνας στη διαχείριση και επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, ειδικά σε μια δράση με έντονα στοιχεία καινοτομίας και πιθανές εμπορικές εφαρμογές.

 

Γ) Καινοτομίες

 

Οι πιλοτικές μονάδες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων χρησιμοποιούν καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες επεξεργασίας σε πιλοτική κλίμακα, που έχουν δείξει υψηλή απόδοση στις αντίστοιχες πειραματικές δοκιμές και αποτελούνται από: αναερόβιο ΜΒR, φυτοεξυγίανση μέσω Lemna minor και μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Το έργο στοχεύει σε περιοχές αστικού χαρακτήρα, που διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) αλλά και μονάδες υγείας (νοσοκομεία) ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπως, πχ οίκοι ευγηρίας. Θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά, μετά την επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες μπορούν να επεξεργαστούν του ρύπους αυτούς, στους χώρους των νοσοκομείων και θα επιφέρουν σημαντικό αποτέλεσμα στην ποιότητα της τελικής εκροής. Περισσότερα από 5.000 πιθανά σημεία εφαρμογής αντίστοιχων τεχνολογιών, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ συναντώνται στην Ευρώπη μόνο, με τα νούμερα αυτά να 10πλασιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…