ΑΝΕΛΙΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 01/08/2021-31/07/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση δύο υπερφορτωμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με χρήση καινοτομικών τεχνολογιών, έτσι ώστε οι ΕΕΛ να μπορέσουν να δεχτούν αυξημένο φορτίο εισόδου, με παράλληλη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, και εν γένει του κόστους λειτουργίας. Πρόκειται για τις ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου και Κυπερούντας της Επαρχία Λεμεσού. Και οι δύο ΕΕΛ λειτουργούν πλησίον των ορίων σχεδιασμού, ενώ προγραμματίζεται επέκταση του αποχετευτικού δικτύου, και άρα αύξηση της εισερχόμενης υδραυλικής παροχής και φορτίου BOD5. Με την ολοκλήρωση του έργου η κάθε ΕΕΛ θα δύναται να επεξεργάζεται αυξημένα φορτία εισόδου. Τα παραγόμενα βιοστερεά (ιλύς) αναμένεται να έχουν συγκέντρωση σε στερεά τουλάχιστον 30% και δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά ή για την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, το έργο θα αναβαθμίσει το περιβάλλον, τόσο λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης των επεξεργασμένων εκροών, όσο και λόγω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

 

Τα αποτελέσματα της ΑΝΕΛΙΞΗΣ συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία ενδιαιτημάτων, και στη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής ευμάρειας των τοπικών κοινοτήτων. Με τις νέες τεχνολογίες στις 2 ΕΕΛ θα διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα των υγρών εκροών και θα διαφυλαχτεί συνεπώς η οικολογική κατάσταση των υδάτινων αποδεκτών τους και του περιβάλλοντος. Η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα συνδράμει επίσης στην περιβαλλοντική προστασία. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση θα συντελέσει περαιτέρω στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση της υπερ-εκμετάλλευσής τους σε περιοχές με λειψυδρία. Με την αύξηση της αποδοτικότητας των ΕΕΛ θα εξυπηρετηθεί περισσότερος πληθυσμός, και να καλυφθούν οι εποχιακές τουριστικές ανάγκες ή άλλες πληθυσμιακές ανάγκες, επιτρέποντας έτσι οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικά οφέλη. Τα αποτελέσματα του έργου ποσοτικοποιούνται αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του σε τεχνικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.

Ενδεικτικοί δείκτες:

  • Αριθμός κοινών συντονισμένων διακρατικών συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν: 2 ΕΕΛ
  • Αριθμός υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης που υιοθέτησαν κοινές πρακτικές ή/και ανταλλαγή τεχνογνωσίας: 20
  • Υπηρεσίες που ανέπτυξαν άμεση συνεργασία με ερευνητικούς φορείς (διασύνδεση επιστήμης-αγοράς): 2 υπηρεσίες με 1 ερευνητικό φορέα
  • Καινοτομίες/πατέντες: 1
  • Συγκριτική ανάλυση κόστους-οφέλους νέων τεχνολογιών με τις συμβατικές: 2 νέες τεχνολογίες
  • Νέες θέσεις εργασίας: διδακτορικοί φοιτητές, τεχνικό προσωπικό
  • Αριθμός άμεσα ωφελούμενου πληθυσμού: 7,700 άτομα στην Πάρο & 4,800 στην Κυπερούντα
  • Ποσοστό (%) αύξησης ωφελούμενου πληθυσμού: 167% Πάρο & 100% Κυπερούντα
  • Αριθμός ΕΕΛ που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση των τεχνολογιών του έργου: 50 ΕΕΛ στην Ελλάδα, 10 στην Κύπρο

 

Γ) Καινοτομίες

 

Η καινοτομικότητα του έργου έγκειται στην πρώιμη απομάκρυνση στερεών και σωματιδιακού BOD5 από τα λύματα, με χρήση ειδικού τύπου φίλτρων (μικροσχάρες/αυτοκαθαριζόμενα αμμόφιλτρα ανοδικής ροής), πριν αυτά εισέλθουν στην δεξαμενή αερισμού. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται μείωση της συνολικής κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30-35%. Με την ολοκλήρωση του έργου η κάθε ΕΕΛ θα δύναται να επεξεργάζεται αυξημένα φορτία εισόδου. Τα παραγόμενα βιοστερεά (ιλύς) αναμένεται να έχουν συγκέντρωση σε στερεά άνω του 30% και δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά ή για την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, το έργο θα αναβαθμίσει το περιβάλλον, τόσο λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης των επεξεργασμένων εκροών, όσο και λόγω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Άμεσα επωφελημένες θα είναι οι 2 ΕΕΛ και οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών που εξυπηρετούνται από τις ΕΕΛ. Ωφελημένες θα είναι επίσης οι δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, το ευρύ κοινό, τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς και φορείς που θα αναπτύξουν και να εξάγουν την τεχνολογία (πανεπιστήμια, κοινοπραξίες, κλπ). Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να καλυτερέψει σημαντικά η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος στις περιοχές εφαρμογής και να αναβαθμιστεί η δημόσια υγεία. Επίσης, θα παραχθούν σημαντικές ποσότητες ανακτημένου νερού κατάλληλου για εφαρμογές άρδευσης, καθώς και εδαφοβελτιωτικό. Η τεχνολογία που εισάγει η «ΑΝΕΛΙΞΗ» θα εφαρμόσει λύσεις σε δύο περιοχές με κοινά προβλήματα και ανάγκες που θα μπορούν να εφαρμοστούν/αναπαραχθούν περεταίρω σε άλλες περιοχές με ανάλογες συνθήκες. Το εργαλείο (ΕΛΑ) που θα προκύψει από την μοντελοποίηση της διεργασίας θα συμβάλει στην διάδοση της τεχνολογίας σε νέες παρόμοιες εφαρμογές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…