PoSEC – Αποτελέσματα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/9/2019-30/6/2023

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

 

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες οφείλονται σε κανονιστικές αλλαγές που εντοπίστηκαν στους τομείς, τεχνολογία, οικονομία, ασφάλεια και προσβασιμότητα. Τα λιμάνια Ελλάδας – Κύπρου μοιράζονται ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα μεταφορών που εξυπηρετεί εθνικές και διεθνείς διασυνοριακές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, ως σημαντικοί παράγοντες τοπικής και μακροπεριφερειακής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Υλοποιείται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου.

Συνοπτικά οι  βασικές δράσεις του έργου είναι:

 • Ετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τα λιμάνια Πάφου, Λατσί και Παλιό Λιμάνι Λεμεσού
 • Εγκατάσταση μπαρών πρόσβασης στα Λιμάνια Πάφου και Λατσί
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικού ραντάρ για το Σταθμό Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας Λεμεσού
 • Εγκατάσταση κλειστού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού για την αποτροπή συμβάντων, καθώς και εντοπισμό κινδύνων ασφαλείας στο χώρο
 • Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στα Λιμάνια Πάφου και Παλιό Λιμάνι Λεμεσού κρίνεται αναγκαίο ως προς την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς και αποτροπή συμβάντων στο χώρο.
 • Μετακινούμενη αίθουσα επιβατών και αποχωρητήρια ΑΜΕΑ στο λιμάνι Πάφου και Λατσί
 • Αγορά Σκάφους για έλεγχο και περιπολία για να διενεργεί ελέγχους σε πλοία στη θαλάσσια περιοχή του Λιμανιού Λεμεσού όπου θα ελέγχονται θέματα ασφαλούς ναυσιπλοΐας, ασφάλειας και υγείας, καθώς και περιβαλλοντικά θέματα
 • Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια
 • Δημιουργία Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης Μυκόνου
 • Δημιουργία ιστοσελίδας και άλλων μέσω δημοσιότητας, ενημερωτικές ημερίδες
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στους λιμένες

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης συμβάντων-κρίσεων με κοινή επιχειρησιακή εικόνα μεταξύ των δύο χωρών, λογισμικό Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control – C2) πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής (Web n-tier) κατ’ ελάχιστον 3 επιπέδων για τη βέλτιστη απόκριση του κρατικού μηχανισμού με δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας με χρήστες που βρίσκονται στο πεδίο μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής κινητού. Οι πληροφορίες θα αποτυπώνονται σε ψηφιακό χάρτη για δημιουργία επιχειρησιακής εικόνας, θέσεων και εξέλιξης συμβάντων με παραγωγή αναφορών και αποθήκευση σε γεωβάση.
 2. Αγορά και εγκατάσταση εφεδρικού ραντάρ (Λιμάνι Λεμεσού)
 3. Μπάρες ελέγχου πρόσβασης οχημάτων, Multi card readers
 4. Εγκατάσταση συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των επιβατών και επισκεπτών λιμένα
 5. Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης
 6. Κατασκευή μετακινούμενης αίθουσας επιβατών
 7. Κατασκευή δημόσιων τουαλετών, συμπεριλαμβανομένου και τουαλέτες για ΑΜΕΑ
 8. Μελέτες για σχέδιο έκτακτης ανάγκης διαχείρισης κρίσεων και εκκένωσης εντός της χερσαίας ζώνης.
 9. Ανάπτυξη ενός συστήματος Berthing με δομικά στοιχεία βελτιστοποίησης της ανάθεσης σημείου ελλιμενισμού (BERTH ALLOCATION), παρακολούθησης διαδικασιών, δημιουργίας στατιστικών στοιχείων και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων.

 

Γ) Καινοτομίες

 

– Προώθηση έξυπνων λύσεων μεταφοράς και εφαρμογών πληροφορικής για τη βελτίωση των μεταφορικών υπηρεσιών και της ροής ανθρώπων.

– Ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών και της συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των λιμένων.

– Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες ·

– Μείωση του κόστους διαχείρισης των μεταφορικών δραστηριοτήτων.

– Βελτίωση  παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, επιτάχυνση των διαδικασιών

– Μείωση της γραφειοκρατίας

– Μετριασμός των κινδύνων που συνεπάγεται, να εξασφαλίσει δεδομένα, αγαθά, έγγραφα και χειρισμό επιβατών

-Διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής εικόνας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών σε περίπτωση συνεργασίας για αντιμετώπιση σημαντικού διασυνοριακού συμβάντος μέσω της υποστήριξης διεθνώς αποδεκτών πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 

Εκτός από τους συμμετέχοντες λιμενικούς φορείς, δυνατότητα χρήσης έχουν οι  τελικοί χρήστες λιμενικών υπηρεσιών όπως επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και γραμμών, τουριστικοί πράκτορες, ναυτιλιακοί πράκτορες, εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών κ.λπ. καθώς επίσης τοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, την τροφοδοσία, τις υπηρεσίες εφοδιασμού πλοίων κ.λπ.

Δυνατότητα χρήσης από άλλους δικαιούχους έχουν επίσης  οι αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όπως το Τελωνείο, η Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα κλπ. Μέσω του έργου αναμένεται να επωφεληθούν από την ταχύτερη και έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε εντοπισμένες απειλές και περιστατικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…