ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ: Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Κοινή Πρόκληση: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για την υλοποίηση καινοτόμων έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη «κοινών προτύπων» για τη μελέτη, ίδρυση και αποδοτική λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων που θα υλοποιήσουν συναφή έργα σε δημόσια κτίρια και θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας.
Συνολικός Στόχος: Η ενσωμάτωση τεχνολογιών ΕΞΕ σε επιλεγμένα προβεβλημένα δημόσια κτίρια καθώς και η ανάλυση παραμέτρων για την ίδρυση/λειτουργία και προτυποποίηση συνεργατικών δικτυώσεων & ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή Δήμων (Ανατολικής Σάμου & Δυτικής Λέσβου), Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), και Εθνικών Αρχών που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα για ΕΞΕ σε κτίρια (ΚΑΠΕ, ΤΗΜΥ, ΤΔΕ).
Κύριες Εκροές:(α)Τέσσερις αναλυτικές πρωτότυπες μελέτες για την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΕΞΕ στο Λύκειο-ΓΕΛ Βαθύ Σάμου, στο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλονής Λέσβου, στις Φοιτητικές εστίες στη Χίο και στον κεντρικό Πυροσβεστικό Σταθμό στη Λακατάμια.
(β)Εφαρμογή των προαναφερόμενων μελετών, υλοποίηση και αποτίμηση των πιλοτικών έργων.
(γ)Δράσεις διάδοσης της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ στο σύνολο της επιλέξιμης περιοχής.
(δ)Ανάλυση παραμέτρων, ίδρυση, πιλοτική λειτουργία, αποτίμηση και κοινή διασυνοριακή προτυποποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων για κάθε σημείο της περιοχής.
(ε)Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και πρακτικών για την ενεργοποίηση ενεργειακών κοινοτήτων και την καινοτόμο υποστήριξη των αποφάσεών τους που οδηγεί στην αποδοτικότερη υλοποίηση έργων ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια στην περιοχή.
Ωφελούμενοι: Άμεσα α) οι συμμετέχοντες (Δήμοι, Πανεπιστήμιο, Εθνικές Αρχές) ως κάτοχοι και διαχειριστές σημαντικού κτιριακού αποθέματος και βασικοί παράγοντες ενεργοποίησης των κοινοτήτων, β) οι κεντρικοί φορείς χάραξης πολιτικών ΕΞΕ σε κτίρια, γ) οι πολίτες και ιδιαίτερα οι φοιτητές / μαθητές, και δ) οι ερευνητές / τεχνικές – εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κτιριακό τομέα στη διασυνοριακή περιοχή.
Προσέγγιση: Χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένες τεχνολογίες/ εργαλεία, τα Παραδοτέα θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιλέξιμης περιοχής μέσω 5 ΠΕ κατάλληλα σχεδιασμένων για τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των Δικαιούχων, εξασφαλίζοντας μια λογική ακολουθία εργασιών.
Διασυνοριακή Προσέγγιση:Τα Παραδοτέα έχουν σχεδιαστεί με ισχυρό διασυνοριακό χαρακτήρα. Η συμμετοχή φορέων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής (ΚΑΠΕ, ΤΗΜΥ, ΤΔΕ) μπορεί να εξασφαλίσει διασυνοριακή συνεργασία υψηλού επιπέδου και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία του έργου.
Νέο/πρωτότυπο: Η κοινή διασυνοριακή διαμόρφωση εργαλείων/προτύπων/πρακτικών για την υποστήριξη της δραστηριοποίησης ενεργειακών κοινοτήτων σε έργα ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια.
Προστιθέμενη αξία: Η υλοποίηση πιλοτικών έργων ΕΞΕ σε εμβληματικά κτίρια, η μεθοδική πληροφόρηση για τις ενεργειακές κοινότητες και η ανοιχτή πρόσβαση των εργαλείων/πρακτικών ενεργοποίησης δικτυώσεων/ενεργειακών κοινοτήτων σε κάθε πολίτη ενισχύει την προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:
1.Εξοικείωση των μαθητών/φοιτητών/εργαζομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και επισκεπτών, με τις σύγχρονες καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες για την ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια.
2.Διάχυση των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της Πράξης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» μέσω διαδραστικών δράσεων και σύγχρονων μέσων (ιστοχώρος, βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.).
3.Βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους των δημοσίων κτιρίων.
4.Προώθηση καινοτόμων έργων ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια μέσω της ίδρυσης πρότυπων ενεργειακών κοινοτήτων και μεταφορά της σχετικής εμπειρίας στην Κύπρο.
5.Πρότυπα και διαδικτυακά εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων για κάθε υφιστάμενη ή νέα ενεργειακή κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τα παραπάνω αναμενόμενα αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση του Ειδικού Δείκτη Αποτελεσμάτων R0303 του Ε.Σ.2.1., που απαιτεί μείωση της Ειδικής Κατανάλωσης Ενέργειας από 112,83 Kwh/τ.μ. ετησίως το 2015 σε 87,13 Kwh/τ.μ. το 2023. Η τρέχουσα ειδική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ για το 2018 είναι 104,4 kWh/τ.μ. (ίδια και το 2015) και αναμένεται να μειωθεί σε 59,45 kWh/τ.μ. μετά τις επεμβάσεις. Επίσης, η Πράξη ικανοποιεί τους Δείκτες Εκροών του προγράμματος και επιτυγχάνει:Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια κατά 703.825 kWh/y, καθώς και ενεργειακή αναβάθμιση 9 μεγάλων δημοσίων κτιρίων.
Από την παραπάνω τεκμηρίωση είναι προφανές ότι η επιλογή των ΠΕ και των Παραδοτέων πραγματοποιήθηκε ώστε να εξυπηρετούνται απόλυτα οι στόχοι και οι δείκτες του Ε.Σ.2.1 και κατ’ επέκταση του προγράμματος. Επιπλέον με τη μελέτη και συν-ανάπτυξη των διασυνοριακών προτύπων και διαδικτυακών εργαλείων για ενεργειακές κοινότητες και συνεργατικές δικτυώσεις των δημοσίων φορέων, δημιουργείται ένα «νέας φιλοσοφίας μέσο» για την υλοποίηση έργων ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια και την πολλαπλασιαστική συμβολή τους.
Αναμενόμενες εκροές: Οι απτές και ορατές αναμενόμενες εκροές της Πράξης συνοψίζονται ως ακολούθως:
(α)Τέσσερις αναλυτικές πρωτότυπες μελέτες για την πιλοτική ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών ΕΞΕ στο Λύκειο-ΕΠΑΛ Βαθιού, στο Γυμνάσιο Λύκειο Καλλονής, στις φοιτητικές εστίες του ΠΑ στη Χίο και στον Πυροσβεστικό σταθμό στη Λακατάμια.
(β)Εφαρμογή των μελετών, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση, υλοποίηση και αποτίμηση των πιλοτικών έργων.
(γ)Πρότυπες δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης: (i) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κλπ.) σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της Πράξης, (ii) Βίντεο της Πράξης και συντονισμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, (iii) Διαδραστικό ιστότοπο που θα προβάλει όλα τα επιτεύγματα της Πράξης και θα παρουσιάζει όλα τα αποτελέσματα από τις δράσεις διάδοσης και πληροφόρησης, (iv) Διαδραστικές δράσεις ΕΞΕ στα κτίρια για φοιτητές στην Μυτιλήνη, Χίο, Σύρο και Ρόδο και δράσεις για Μαθητές στην Καλλονή, (v) Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την
ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια της Κύπρου.
(δ)Μελέτη, ίδρυση και πιλοτική λειτουργία πρότυπων ενεργειακών κοινοτήτων: (i) εκτεταμένη σύγχρονη διαβούλευση για τη ρεαλιστική καταγραφή του σημερινού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των κοινοτήτων, (ii) ανάλυση αναγκών και προϋποθέσεων για την αποδοτική λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, (iii) διασυνοριακή συνεργασία για την ίδρυση, λειτουργία και αποτίμηση των πρότυπων κοινοτήτων στους ευπαθείς δήμους Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Λέσβου που αντιμετωπίζουν τις άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχιας περισσότερο από κάθε άλλο σημείο της περιοχής, (iv) μεταφορά της εμπειρίας στην Κύπρο.
(ζ)Διαμόρφωση κοινών προτύπων για την υποστήριξη αποφάσεων των ενεργειακών κοινοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο σχετικά με (i) τη διαχείριση ενέργειας σε δίκτυο / μικροδίκτυο, (ii) την παροχή υπηρεσιών για έργα ΕΞΕ και (iii) την οργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της κοινότητας. Σχέδιο επέκτασης & περαιτέρω αξιοποίησης των κοινών προτύπων στο σύνολο της περιοχής.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια
Ακρωνύμιο: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.energopoio.eu/
Έναρξη: 1/6/2021
Λήξη: 31/5/2021
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.974.700,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.678.495,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Διαγωνισμοί

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τα Παραδοτέα του στην Πράξη: Ενεργοποιώντας Κοινότητες και Διασυνοριακά Πρότυπα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ενεργοποιώντας Κοινότητες και Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» (Παραδοτέα 1.5.2,  1.5.3, 2.5.1,  4.5.1, 5.5.1)

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 29205/2022/11.05.2022 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτήρια των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενεργοποιώντας Κοινότητες και Διασυνοριακά Πρότυπα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια»

Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Διαγωνισμός “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια στο Κτιριακό Συγκρότημα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς το ΔΑΣ για τα Παραδοτέα του στην Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ”, Παραδοτέο 1: Συνολική Διαχείριση & Συντονισμός της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ (1.1.2) Παραδοτέο 2: Ενδιάμεσες Εκθέσεις & Τελική Έκθεση Προόδου της Πράξης (1.1.3) Παραδοτέο 3: Οργάνωση και Πρακτικά 1ης Συνάντησης για την Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ στη Σάμο από τον ΔΑΣ (1.1.4) Παραδοτέο 4: Εξειδίκευση Πλάνου Δημοσιότητας για την Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ – Σύνδεση με Συναφείς Πράξεις & Μεγιστοποίηση Δράσεων Πληροφόρησης (2.1.1) Παραδοτέο 5 Υλικό Πληροφόρησης για την Ενεργοποίηση Κατοίκων & Επισκεπτών του Βορείου Αιγαίου προς την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια (2.1.2) Παραδοτέο 6: Βίντεο της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ (2.1.3) Παραδοτέο 7: Πρότυπη Διαδικτυακή Διαβούλευση για την Οριστικοποίηση του Πλαισίου Λειτουργίας των Πρότυπων Ενεργειακών Κοινοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο – Ανάλυση Κρίσιμων Σημείων (4.1.1) Παραδοτέο 9: Ίδρυση και Λειτουργία της Πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Ανατολικής Σάμου (4.1.2) Παραδοτέο 10: Συνεισφορά του ΔΑΣ στη Διαμόρφωση της Κοινής Προτυποποίησης για Υποστήριξη Ενεργοποίησης των Κοινοτήτων στη Διασυνοριακή Περιοχή (5.1.1)  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Παραδοτέο 1.4.2: Συνεισφορά του ΔΔΛ στη Διαχείριση και στις Εκθέσεις Προόδου της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ Παραδοτέο 1.4.3: Οργάνωση και Πρακτικά 5ης Συνάντησης για την Πράξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ στη Λέσβο από τον ΔΔΛ Παραδοτέο 1.4.4: Προετοιμασία και Ταξίδια του ΔΔΛ για τη Διαχείριση της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ Παραδοτέο 2.4.1: Διαδραστικές Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια για Μαθητές στην Δυτική Λέσβο (Εκδηλώσεις, Διαγωνισμοί) Παραδοτέο 4.4.1: Ίδρυση και Λειτουργία της Πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Δυτικής Λέσβου Παραδοτέο 5.4.1: Συνεισφορά του ΔΔΛ στη Διαμόρφωση της Κοινής Προτυποποίησης για Υποστήριξη της Ενεργοποίησης των Κοινοτήτων στη Διασυνοριακή Περιοχή. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Διακήρυξης Διαγωνισμού της Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του ΚΑΠΕ στην υλοποίηση της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» Πακέτο Εργασίας 3 – Υλοποιώντας Πιλοτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Επιλεγμένα Δημόσια Κτίρια σε Βόρειο Αιγαίο και Κύπρο: Παραδοτέα 3.6.1 (Υποστήριξη για την Οριστικοποίηση των Μελετών Εφαρμογής / Τεχνικών Προδιαγραφών των Πιλοτικών Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια σε Ανατολική Σάμο, Καλλονή Λέσβου και Χίο) και 3.6.2 (Αποτίμηση Λειτουργίας των Πιλοτικών Έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ σε Δημόσια Κτίρια) Πακέτο Εργασίας 4 – Ιδρύοντας & Λειτουργώντας τις Πρότυπες Ενεργειακές Κοινότητες στο Βόρειο Αιγαίο: Παραδοτέο 4.6.1 (Ανάλυση Απαιτήσεων & Προδιαγραφές Ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Ελλάδα και Κύπρο) Πακέτο Εργασίας 5 – Διαμορφώνοντας Κοινά Πρότυπα για την Υποστήριξη της Λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Κύπρου: Παραδοτέο 5.6.1 (Κοινή Προτυποποίηση & Εργαλειοποίηση της Υποστήριξης της Ενεργοποίησης των Κοινοτήτων στη Διασυνοριακή Περιοχή – Σχέδιο Επέκτασης & Περαιτέρω Αξιοποίησης των Κοινών Προτύπων) Πακέτο Εργασίας 2 – Δημοσιότητα και Πληροφόρηση: Παραδοτέο 2.6.1 (Διαδραστικός Ιστότοπος της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Κατασκευή Γ’1 Φάσης Κεντρικού Κτηρίου του ενιαίου συγκροτήματος του ιδρύματος ”ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ” της Πράξης: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ. Παραδοτέο: 3..2.3: Υλοποίηση Επόμενων Δράσεων που συμβάλλουν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας για τους Χώρους Εξειδικευμένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων (Φάση Α – Φάση Γ1)

3.2.3 Υλοποίηση Επόμενων Δράσεων που συμβάλλουν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας για τους Χώρους Εξειδικευμένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων
[Φάση Α – Φάση Γ1]-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν ολόκληρη τη σειρά των εγγράφων διαγωνισμού ηλεκτρονικά, από το γραφείο του κ. Μιχάλη Γρηγορίου, κατόπιν αιτήματος τους με: (i) email: gregoriou.michalis@gmail.com ή (ii) καλώντας στον αριθμό 99318607.

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Δημαρχείου – Τ.Κ: 83100, Σάμος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 169.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 143.650,00
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ EΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφ. Στροβόλου 165, 2048 Λευκωσία
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 809.500,00
Κοινοτική Συνδρομή: 688.075,00
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/pwd
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ EΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Αγίου Ιλαρίωνος,1426 Καιμακλί, Τ.Θ. 29669, 1722 Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 52.200,00
Κοινοτική Συνδρομή: 44.370,00
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/ems
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Καλλονή, 81107, Λέσβος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 330.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 280.500,00
Ιστοσελίδα: https://www.mwlesvos.gr/ 
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Κτίριο Διοίκησης, Λόγος Πανεπιστημίου, 81132, Μυτιλήνη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 414.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 351.900,00
Ιστοσελίδα: www.aegean.gr
Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι 19009, Αττική / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 200.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 170.000,00
Ιστοσελίδα: www.cres.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online