GO-BRAND:Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ε.Σ. 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Ο κύριος στόχος και βασική επιδίωξη του έργου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εστίασης, ώστε μέσω συνεργιών και δράσεων δικτύωσης, προβολής, προώθησης και χρήσης υπηρεσιών καινοτομίας: α) να αυξήσουν ποσοτικά και ποιοτικά τις αγορές δραστηριοποίησης τους αλλά και τους τελικούς καταναλωτές στους οποίους απευθύνονται μέσω εξειδικευμένων / στοχευμένων δράσεων προβολής, προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών κάθε συμμετέχουσας περιοχής, β) να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμησης ανθρώπινων και υλικών πόρων μέσω της δικτύωσης σε ομάδες ή συνεργατικές συμπράξεις γ) να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας καινοτομικές (τεχνολογικές και μη) πρακτικές μέσω δράσεων συμβουλευτικής, εξατομικευμένου coaching και αξιοποίησης κουπονιών καινοτομίας (innovation vouchers).
Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή στην οποία αναφέρεται το έργο είναι αυτή της Κύπρου, του Βορείου-Nοτίου Αιγαίου και της Κρήτης
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αφορούν κυρίως στις επιχειρήσεις/μέλη των δικαιούχων του εταιρικού σχήματος που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση της και σχετίζονται με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και της ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. Αυτό συνδέεται άμεσα με τον δεικτη αποτελεσμάτων του ΕΣ 2 και αφορά στην ετήσια αυξηση των εξαγωγών. Δευτερεύοντα αποτελέσματα της πρότασης είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης και της συνεργασίας των δικαιούχων με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους (ομάδες παραγωγών, σωματεία, τοπικές και περιφερειακές ενότητες κλπ) που εμμέσως ωφελούνται από την υλοποίηση της πράξης (χρήση εργαλείων και παραδοτέων της πράξης πχ μελέτες, οδηγοί εφαρμογής, χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ), οι τελικοί καταναλωτές που θα ωφεληθούν από τις δράσεις προβολής μέσω των αποτελεσμάτων των διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών και τέλος η κοινή γνώμη σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου περιλαμβάνουν:
– εκπόνηση -εφαρμογή σχεδίου επικοινωνίας-δημοσιότητας έργου και παραδοτέων,
– 6000 leaflets μεγέθους Α4, 20 Α2, roll banners, 4 e-newsletters, ιστό-σελίδα/logo έργου, – 10 δίκτυα προϊόντων ή/και υπηρεσιών τοπικής ταυτότητας συνολικά (2 ανά επιλέξιμη περιοχή),
– 10 κλαδικές μελέτες προώθησης-ενίσχυσης του brand name των επιλεγμένων προϊόντων ή κι υπηρεσιών,
– 5 workshops προετοιμασίας των κλαδικών δικτύων,
– συμμετοχή σε 1 (εντος Ε.Ε) έκθεση τροφίμων-ποτών ή/και τουρισμού,
– 1 κοινό promo tour σε 1 ευρωπαϊκή πόλη,
– 1 επιχ/κή αποστολή σε χώρα της ΕΕ,
– 5 παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των μελετών συνολικά,
– 10 συνολικά εξειδικευμένα workshop για τους επιχειρηματίες των κλάδων των μελετών,
– λειτουργία 5 γραφείων ενημέρωσης συνολικά (1 στην περιοχή κάθε δικαιούχου),
– 100 επιχ/τιες της διασυνοριακής περιοχής που θα εκπαιδευτούν συνολικά μέσω (5) πέντε 7ήμερων σεμιναρίων,
– 20 workshops καινοτομίας σε τοπικές επιχ/σεις (4/περιοχή) και 20 κλαδικά προωθητικά video συνολικά (4video/περιοχή-2 με ελληνοφωνη κ 2 με αγγλοφωνη αφηγηση).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα: 3d. Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός στόχος: 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή
Ακρωνύμιο: Go_Brand
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: www.gobrand.gr
Έναρξη: 21/04/2017
Λήξη: 30/04/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 848.881,54
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 721.549,31

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

http://detap.gr/index_el.asp?cmd=Read&id=1215

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

ΔΕΤΑΠ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ (Δ.ΕΤ.Α.Π.): ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Παραδοτέο 2.3.1)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ (Δ.ΕΤ.Α.Π.): ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) (Παραδοτέο 2.3.1)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3.3 (4 ΟΘΟΝΕΣ & 1 Η/Υ)

http://detap.gr/index_el.asp?cmd=Read&id=1216

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3.1 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

http://detap.gr/index_el.asp?cmd=Read&id=1212

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3.1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://detap.gr/index_el.asp?cmd=Read&id=1213

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  4.3.2 με τίτλο «Κοινές
δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών

http://www.ebed.gr/ebedimages/14_F783143298.01.19PERILIPSIDIAKIRYXISMEADA-O44F46MPSDS-R57.pdf

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%A17469%CE%97%CE%9A%CE%95-%CE%A1%CE%A40

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ CLUSTER

http://www.epimlas.gr/general-interest-news/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%83%CE%B5-cluster-%CE%B5%CE%BB/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

http://www.epimlas.gr/general-interest-news/go_brand-interreg-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-2014-2020-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7/

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2.1

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%9E9469%CE%97%CE%9B%CE%91-%CE%93%CE%9C%CE%9D

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 4.2.3

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92%CE%98%CE%94469%CE%97%CE%9B%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A6

Ανάθεση πυρανίχνευσης/μικροφωνικής/ παραδοτέο 4.2.3

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%97%CE%9D469%CE%97%CE%9B%CE%91-%CE%91%CE%938

ΙΤΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%92%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9E%CE%A6%CE%A3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%A0%CE%A9469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%99%CE%A68

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 38 Λεωφ. Γρ. Διγενή & 3 Δεληγιώργη, PO Box21455, 1509, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 242.567,04
Κοινοτική Συνδρομή: 206.181,98
Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy
Επωνυμία: Επιμελητήριο Λασιθίου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ι. Κουνδούρου 17, 72100/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 209.217,53
Κοινοτική Συνδρομή: 177.834,90
Ιστοσελίδα: www.epimlas.gr
Επωνυμία: Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 159.284,21
Κοινοτική Συνδρομή: 135.391,58
Ιστοσελίδα: www.detap.gr
Επωνυμία: Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων – Α.Μ.Κ.Ε. Επιμελητηρίου Κυκλάδων
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Απόλλωνος και Λαδοπούλου – Ερμούπολη, 84100 – Σύρος/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 129.968,70
Κοινοτική Συνδρομή: 110.473,40
Ιστοσελίδα: www.e-kyklades.gr
Επωνυμία: Επιμελητήριο Χίου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Φ. Αργέντη 8/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 77.673,36
Κοινοτική Συνδρομή: 66.022,36
Ιστοσελίδα: www.chioschamber.gr
Επωνυμία: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 30.170,70
Κοινοτική Συνδρομή: 25.645,10
Ιστοσελίδα: www.forth.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Apply Online