T4H: Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων είναι μια αναγκαιότητα για όλες τις ξηρικές και ημιξηρικές περιοχές του πλανήτη.Η διαφορά μεταξύ μιας δραστηριότητας ανάγκης με υψηλό ρίσκο, περιβαλλοντικό αλλά και δημόσιας υγείας,με μια ασφαλής δραστηριότητα για χρήστες και καταναλωτές, είναι ο βαθμός επεξεργασίας των λυμάτων.Δυστυχώς όμως υπάρχουν δυο βασικές διαπιστώσεις σε αυτή τη φαινομενικά απλή επιλογή: όσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη χρήσης, τόσο συνήθως χαμηλότερα είναι και τα ποιοτικά κριτήρια επεξεργασίας,ενώ την ίδια στιγμή όσο υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης και εάν είναι η διαδικασία επεξεργασίας, υπάρχουν ρύποι και μολυντές, που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο όπως φάρμακα(κυρίως ανθρώπινης κατανάλωσης),οι ιοί,τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια και τα γονίδια ανθεκτικότητας (ARB & ARGs).Αλλά ακόμα και σε περιοχές του πλανήτη που η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της γεωργικής κυρίως οικονομίας (δεν απαιτούνται σημαντικές αρδεύσεις) και άρα και οι απαιτήσεις για την τελική εκροή είναι χαμηλότερες, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος από του ίδιους ακριβώς παράγοντες. Σε ετήσια βάση στην Ευρώπη πάνω από 35.000 άνθρωπο πεθαίνουν από ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια, περισσότεροι κατά 10.000 από τους θανάτους σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Πολλά από αυτά τα ανθεκτικά βακτήρια δημιουργήθηκα λόγω της διαρροής σε υδατικούς αποδέκτες φαρμακευτικών/ αντιβιοτικών ουσιών σε μεγάλες ποσότητες. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων» (Τίτλος Άξονα 3) και ειδικά για τη «Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων» (Τίτλος Ειδικού Στόχου 3.4).Το καινοτόμο στοιχείο του έργου δεν είναι φυσικά η διαπίστωση του προβλήματος. Είναι η δοκιμή από τη μια, μιας εναλλακτικής λύσης, που κερδίζει έδαφος στην επιστημονική κοινότητα, και από την άλλη μιας διαδικασία αξιολόγησης της, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική σημασία και η επίδραση της λύσης αυτής. Η λύση αυτή είναι η επιτόπια επεξεργασία των λυμάτων σε σημεία (hot spots) που η παρουσία των ουσιών αυτών αναμένεται να είναι εξαιρετικά υψηλή, όπως για παράδειγμα οι εκροές των νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Αυτή ακριβώς η δράση αποτελεί και τη βασική δραστηριότητα του έργου, ενώ η πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου ισοζυγίου μάζας των ρύπων για κάθε μια από τις δύο περιοχές δράσεις, αναμένεται να δώσει την πραγματική σημασία, ανάγκη και αποτελεσματικότητας της επιτόπιας επεξεργασίας.Σε ότι αφορά την προστιθέμενη αξία του έργου, αυτή σχετίζεται με την πιθανή δημιουργία ενός νέου τομέα δραστηριοποίησης της βιομηχανίας που ασχολείται με συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Η επιτόπια επεξεργασία νοσοκομειακών λυμάτων και γενικά λυμάτων επιβαρυμένα σε φαρμακευτικές ουσίες, είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα άμεσα αποτελέσματα αναμένεται να είναι:
1. Μια τεχνολογία που με ικανοποιητικό και συστηματικό τρόπο, μπορεί να απομακρύνει φαρμακευτικές ουσίες και άλλους ρύπους ενδιαφέροντος από νοσοκομειακά λύματα, μειώνοντας έτσι αντίστοιχα με ικανοποιητικό και συστηματικό τρόπο τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από τη διάθεση των εκροών κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασία λυμάτων.
2. Μια νέα αγορά που θα δημιουργηθεί πάνω στην επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι τεχνολογίες που μπορούν να επεξεργαστούν του ρύπους αυτούς, στους χώρους των νοσοκομείων, επιφέρουν σημαντικό αποτέλεσμα στην ποιότητα της τελικής εκροής. Περισσότερα από 5.000 πιθανά σημεία εφαρμογής αντίστοιχων τεχνολογιών, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ συναντώνται στην Ευρώπη μόνο, με τα νούμερα αυτά να 10πλασιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα.
3. Σχέδια και εκτιμήσεις κόστους άμεσης επέκτασης των πιλοτικών μονάδων για το σύνολο των εκροών των εμπλεκόμενων νοσοκομείων, ώστε να υπάρχει άμεση και μετρήσιμη επίδραση στα ποιοτικά στοιχεία των εκροών των ΕΕΛ των φορέων διαχείρισης λυμάτων που εμπλέκονται στο έργο.
4. Συστήματα που θα επιτρέψουν σε φορείς έξω από το έργο να εκτιμήσουν τόσο τη σημασία της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου στην περίπτωση τους, αλλά και να εκτιμήσουν το κόστος της απόφασης αυτής και ταυτόχρονα την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα.
5. Την επιβεβαίωση του σημαντικού ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων Έρευνας στη διαχείριση και επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, ειδικά σε μια δράση με έντονα στοιχεία καινοτομίας και πιθανές εμπορικές εφαρμογές.
Αναμενόμενες εκροές: 1. Απόκτηση και τοποθέτηση σε δύο νοσοκομεία (Ηράκλειο και Λάρνακα) πιλοτικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 1 m3/d. Οι μονάδες θα αποτελούνται από: αναερόβιο ΜΒR, φυτοεξυγίανση μέσω Lemna minor, μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου.
2. Απόκτηση και τοποθέτηση αυτόματων δειγματοληπτών στις ΕΕΛ σε Ηράκλειο και Λάρνακα (μια σε κάθε ΕΕΛ).
3. Ακριβής και συγκεκριμένος προσδιορισμός της συνεισφοράς (ποσοτικής και ποιοτικής) των εκροών των νοσοκομείων, στις συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ουσιών, των ιών, των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων και γονιδίων ανθεκτικότητας (ARB&ARGs) που καταγράφονται, τόσο στην εισροή (influent), όσο και στην εκροή (effluent) των ΕΕΛ που οδηγούνται προς αξιοποίηση (επαναχρησιμοποίηση μέσω άρδευσης).
4. Εκτίμηση της δυνατότητας των προτεινόμενων συστημάτων επεξεργασίας, να απομακρύνουν περισσότερο από το 95 % των CECs, από την εκροή των νοσοκομειακών λυμάτων, όταν αναπτυχθούν σε πιλοτικό επίπεδο, όπως έχουν αντίστοιχα καταφέρει στην πειραματική κλίμακα.
5. Πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της λειτουργίας των πιλοτικών μονάδων και ανάπτυξη οδηγιών (guidelines) και σχεδιαστικών μοντέλων, για πλήρη εφαρμογή στο σύνολο της εκροής των νοσοκομειακών μονάδων, τόσο στα συμμετέχοντα νοσοκομεία (scale up), όσο και σε άλλα νοσοκομεία άλλων περιοχών (transferability and replicability).
6. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων και δημοσιότητας, με τη χρήση συμβατικών αλλά και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, με στόχο να αναδειχθεί, τόσο το πρόβλημα, όσο και η λύση.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6f. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών
Ακρωνύμιο: T4H
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.t4h-project.eu/ 
Έναρξη: 1/6/2021
Λήξη: 31/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 999.000
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 849.150,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1.1.2: «Διαχείριση έργου» και 1.1.3. «Τεχνικές Συναντήσεις Έργου»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.1.1: «Σχεδιασμός πιλοτικών μονάδων» και 3.1.2. « Επίβλεψη πιλοτικών μονάδων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.1.1: «Ιστοσελίδα έργου» 2.1.2. «Υλικό και Ενέργειες Δημοσιότητας» και 2.1.3. «Ημερίδες ενημέρωσης»)

Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιλοτικών Μονάδων (3.1.2) -έως 01/04/2022

Σχεδιασμός πιλοτικών μονάδων, Επίβλεψη πιλοτικών μονάδων(3.1.1, 3.1.2)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαχείριση έργου, Τεχνικές Συναντήσεις Έργου(1.1.2, 1.1.3) –ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ιστοσελίδα Έργου, Υλικό και Ενέργειες Δημοσιότητας, Ημερίδες ενημέρωσης(2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

ΕΛΚΕ -ΕΛΜΕΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο “T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80831)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ4.3.1: <<Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού>>)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3.1 <<Προμήθεια μικροεξοπλισμού (ραδιομέτρου)>>)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (4.5.1) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» «Λειτουργία των πιλοτικών μονάδων» (Αρ. Παραδοτέου 4.5.1).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΕ
«80702» ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ MIS «5050712» (Αρ. Παραδοτέου: 4.5.1)

ΣΑΛ

Τεχνικές Συναντήσεις Έργου, Υλικό και Ενέργειες Δημοσιότητας, Ημερίδες ενημέρωσης (1.2.3, 2.2.2, 2.2.3)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Κων.Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά /  ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 268.000
Κοινοτική Συνδρομή: 227.800,00
Ιστοσελίδα: deyah.gr
Επωνυμία: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057, Τ.Θ. 40620, 6306, Λάρνακα / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 284.000
Κοινοτική Συνδρομή: 241.400,00
Ιστοσελίδα: https://www.lsdb.org.cy
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Εσταυρωμένος Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 71004 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 139.250
Κοινοτική Συνδρομή: 118.362,50
Ιστοσελίδα: www.hmu.gr
Επωνυμία: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΝΗΡΕΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, T.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 220.750
Κοινοτική Συνδρομή: 187.637,50
Ιστοσελίδα: https://www.nireas-iwrc.org/
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 87.000
Κοινοτική Συνδρομή: 73.950,00
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online