WATERWAYS: Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο αφορά την βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος μέσω της προστασίας και ανάδειξης σημαντικών «στοιχείων νερού» στο μονοπάτι Ε4 στην Κρήτη και στην Κύπρο. Το Ε4 έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική, πολιτιστική, και ιστορική αξία για τα δύο νησιά. Διατρέχει περιοχές και μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους οι οποίες εντάσσονται σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα προστασίας όπως το Natura 2000 και το δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO στο οποίο ανήκουν τα Γεωπάρκα Σητείας(Κρήτη) & Τροόδους(Κύπρος). Η αναγνώριση τους, ως συγκριτικό πλεονέκτημα, παρέχει μοναδικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και ανάδειξης τους σε γεωτουριστικούς προορισμούς αριστείας. Το έργο προβάλλει την αξία & τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωλογικής & πολιτιστικής κληρονομιάς, συντελεί στην προστασία και διατήρηση του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος και ευαισθητοποιεί τους πολίτες σχετικά με την κλιματική αλλαγή & την αειφορία.
Αποτελεί εργαλείο μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής και οικονομικής βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας ικανοποίησης των αναπτυξιακών στόχων, οι εταίροι σχεδίασαν και υπέβαλαν την παρούσα πρόταση που αποσκοπεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στην υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων, στην υλοποίηση κοινών δράσεων και στην παραγωγή κοινών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με κοινούς κύριους στόχους: α) την βελτίωση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης που μειονεκτούν ως προς την οικονομική ανάπτυξη και είναι πιο επιρρεπείς στην κλιματική αλλαγή, β) την αξιοποίηση και ανάδειξή τους ως πολιτιστικούς και γεωλογικούς τουριστικούς προορισμούς όλο τον χρόνο επιμηκύνοντας έτσι την τουριστική περίοδο. Η αύξηση της επισκεψιμότητας θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με την εισαγωγή του υδάτινου στοιχείου ως σημαντικού παράγοντα διαμόρφωσης τόσο του φυσικού τοπίου όσο και του πολιτισμού στις περιοχές αυτές.
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: α) δράσεις επαυξήσεις δυνατοτήτων υφιστάμενων υποδομών (επισκέψιμοι χώροι & διαδραστικές μακέτες), β) εμπλουτισμό & ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ενημέρωση & εκπαίδευση των κατοίκων, τουριστών, μαθητών & επιχειρηματιών με χρήση νέων τεχνολογιών ΤΠΕ ειδικές για τουριστικές/ψυχαγωγικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις, γ) Καταγραφή & τεκμηρίωση μνημείων & περιοχών φυσικού ενδιαφέροντος στοιχείων νερού, δ) φορητές μουσειοσκευές, ε) επικοινωνιακό υλικό, ντοκιμαντέρ/μικρά διαφημιστικά σποτ, στ) πιλοτικές δράσεις προστασίας, διατήρησης & αποκατάστασης διαταραγμένων οικοτόπων.
Η πράξη θα έχει πολλαπλά & σημαντικά οφέλη α) για τις περιοχές παρέμβασης μέσω της αύξησης αναγνωρισιμότητας, ελκυστικότητας & επισκεψιμότητας, καθώς και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, β) για τους κατοίκους μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης & της διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, γ) για τους επισκέπτες μέσω της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ως κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και οικισμών που διατρέχονται από το Ε4 μέσω της βελτίωσης της προβολής τους και της αύξησης της επισκεψιμότητας (δείκτης R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε εκείνες τις περιοχές που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης δέχονται τις λιγότερες βροχοπτώσεις και αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
Εκτός από την αύξηση επισκεψιμότητας, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού θα ευαισθητοποιήσει τόσο τους επισκέπτες όσο και μαθητές-σπουδαστές σε θέματα προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων. Μέσω των επιστημονικών & εκπαιδευτικών εργαλείων, των διαδραστικών μακέτων ανάδειξης υδάτινων δρόμων και των μουσειοσκευών, αναμένεται να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα γνωριμίας, εξοικείωσης και προστασίας των υδατικών πόρων αλλά και να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά στις περιοχές παρέμβασης.
Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η προστασία και η ανάδειξη μνημείων και φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές παρέμβασης μέσω της πιλοτικής διαχείρισης και αποκατάστασης διαταραγμένων οικοσυστημάτων εντός των Γεωπάρκων της κοινοπραξίας και επί του Ε4. Η πιλοτική αποκατάσταση θα αποτελέσει άμεσο αποτέλεσμα και παράδειγμα που θα θέσει τις βάσεις για μελλοντική αποκατάσταση διαταραγμένων θέσεων που σχετίζονται με το υδάτινο στοιχείο.
Άμεσο αποτέλεσμα επίσης είναι η χαρτογράφηση, η καταγραφή, η ανάδειξη, και η ανάπτυξη σημείων ενδιαφέροντος περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μνημείων νερού μέσω των κατάλληλων δράσεων του παραδοτέου 3.2 που θα υλοποιηθούν από τους εταίρους στα πλαίσια των πακέτων εργασίας 3 και 4.
Τέλος θα επιδιωχθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων σε φορείς που σχετίζονται με το Ε4 και εδράζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με απώτερο στόχο την μελλοντική συνεργασία σε αντίστοιχα προγράμματα-έργα.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου είναι:
 Εκπόνηση εκθέσεων αναφοράς και παρακολούθησης του έργου.
 Διοργάνωση ημερίδων, δύο σε κάθε νησί και μία σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για την δημοσιοποίηση του προγράμματος.
 Δημιουργία ιστοσελίδας με υλικό και παραδοτέα του έργου ως Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Σύστημα Παρουσίασης του ψηφιακού υλικού που θα παράξει το έργο.
 Δημιουργία, επαυξημένων με μετα-δεδομένα, ψηφιακών και έντυπων χαρτών με την αποτύπωση σημαντικών «στοιχείων νερού» επί του Ε4.
 Παραγωγή πολυμεσικού υλικού με την μορφή ταινίων και σποτ:
o Παραγωγή ταινίας ντοκιμαντέρ της Μαραθάσας του Γεωπάρκου Τροόδους(12-15 min).
o Μια ταινία ενημερωτικού – εκπαιδευτικού και προωθητικού χαρακτήρα(15-20 min).
o Δύο Τηλεοπτικά Διαφημιστικά σποτ (max 20sec.)
o Δύο Διαφημιστικά σποτ για χρήση multimedia (max 50sec.)
 Ανάπτυξη διαδραστικής μακέτας απεικόνισης του φυσικού περιβάλλοντος με τα επιτεύγματα της ανθρώπινης μηχανικής για την χρήση του νερού, και του φυσικού περιβάλλοντος.
 Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού παιγνίου σοβαρού σκοπού βασισμένο σε τεχνολογίες AR (augmented reality) ή / και VR (virtual reality)
o Κυνήγι χαμένου θησαυρού.
o Παιχνίδι γνώσεων.
o Παιχνίδι πειραμάτων STEM αλλά και εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 Φορητό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή μουσειοσκεύης για εκπαίδευση στο πεδίο.
 Πιλοτική διαχείριση και αποκατάσταση διαταραγμένου οικοσυστήματος εντός Γεωπάρκου ή και επί του μονοπατιού Ε4
 Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων πλησίον μνημείων διαχείρισης του νερού (π.χ. τεχνικά αρδευτικά έργα, κρήνες, δεξαμενές) αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
 Σχέδια, φωτογραμμετρική αποτύπωση όψεων, ψηφιακές φωτογραφίες, φωτογραφίες με drone επιλεγμένων μνημείων και χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
 Δημιουργία μουσειοσκευών, οι οποίες θα παρουσιάζουν την διαχρονική χρήση του νερού μέσα από επιλεγμένα μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανά ηλικιακή κατηγορία σχολικής ομάδας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου
Ακρωνύμιο: WaterWays
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://projectwaterways.eu/
Έναρξη: 1/6/2021
Λήξη: 31/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 809.172
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 687.796,46

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: IΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ : Προκύρηξη για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική .Τεχνολογική υποστήριξη εφαρμογών και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου», Ακρωνύμιο «WATERWAYS» και ΟΠΣ (MIS) 5048529.

https://www.ics.forth.gr/jobs

Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤΣ»

 (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο “WaterWays – Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου” (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80829

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ψηφιακά Εκπαιδευτικά παιχνίδια σοβαρού σκοπού βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής όπως 2&3Δ κόσμοι, AR (augmented reality) / VR (virtual reality) (Π.Ε 4.1.2). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο έργου “WaterWays – Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου”. Αρ. Πρωτ.: 9322/26.07.2022

Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας της Πράξης με ακρωνύμιο Eco.Muse» και «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση, συντονισμό και παρακολούθηση της Πράξης με ακρωνύμιο Waterways», συνολικού προϋπολογισμού 12.999,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΔΑ[1]ΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΟ Ε4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕ[1]ΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘’WATERWAYS’.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και Ανάθεσης παροχής διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών (1.3.4 Πιστοποίηση Δαπανών) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σχεδιαστικής και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης των πολιτιστικών μνημείων, (3.3.2 Ανάθεση σε αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό της σχεδιαστικής και φωτογραμμετρικής αποτύπωσης των καθορισμένων μνημείων). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Χαρτογράφησης της διαδρομής & Αεροφωτογράφησης με drone των σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται είτε επί του Ε4 είτε γειτνιάζουν με αυτό. (3.3.2 Ανάθεση αεροφωτογράφισης με drone) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης των πολιτιστικών μνημείων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού (π.χ. κρήνες, δεξαμενές, νερόμυλοι κ.ά.), (2.3.1., Ανάθεση φωτογράφισης μνημείων). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανάθεση προμήθειας ειδών αρχειοθέτησης, παρακολούθησης έργου, διαχείρισης φυσικού και διοικητικού αντικειμένου. (1.3.2, Διαχείριση και Συντονισμός του έργου/Παραγωγη ταινιων/Φορητο εκπαιδευτικο υλικο “βαλιτσας”). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Διαχείριση και συντονισμός των πράξεων, 1.5.2) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Ενέργειες πιστοποίησης και εξακρίβωσης δαπανών, 1.5.4.). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία ενός (1) ντοκιμαντέρ και των τεσσάρων (4) βίντεο κινουμένων σχεδίων (2.5.2 Δημιουργία ψηφιακού  προωθητικού υλικού προβολής / Παραγωγή ταινιών – Ντοκιμαντέρ) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών συμβούλου μελετητή για εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης και προβολής οικοτουρισμού με θέμα αναφοράς το νερό και τους υδάτινους πόρους και επίκεντρο την περιοχή Μαραθάσας του Τροόδους (3.5.3 Μελέτη ανάπτυξης και προβολής οικοτουρισμού με θέμα αναφοράς το νερό και τους υδάτινους πόρους και επίκεντρο την περιοχή Μαραθάσας του Τροόδους) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Εσταυρωμένος 71410 Ηράκλειο / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 167.536,30
Κοινοτική Συνδρομή: 142.405,86
Ιστοσελίδα: www.hmu.gr
Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ν. Πλαστήρα 100 Ηράκλειο / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 143.892,00
Κοινοτική Συνδρομή: 122.308,20
Ιστοσελίδα: www.ics.forth.gr
Επωνυμία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 74, 72100, Άγιος Νικόλαος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 118.180,00
Κοινοτική Συνδρομή: 100.453,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Π. Βαρθολομαίου 9, Σητεία /  ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 113.120,00
Κοινοτική Συνδρομή: 96.152,00
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr
Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 62, 2827 Γαλάτα, Τροόδος Λευκωσία / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 145.772,00
Κοινοτική Συνδρομή: 123.906,20
Ιστοσελίδα: www.anetroodos.com
Επωνυμία: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Φιλοκύπρου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 120.672,00
Κοινοτική Συνδρομή: 102.571,20
Ιστοσελίδα: frc.frederick.ac.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online