Έρευνα: Συμβολή στην περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου στην Πολιτική Συνοχής

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί Δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών διαχείρισης του ΕΣΠΑ είναι ένα από τα μέτρα απλοποίησης της εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής. Έχοντας υπόψη τους στόχους της απλοποίησης και της μείωσης του διοικητικού φόρτου, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε την αξιολόγηση του e-Cohesion 2014-2020. Η αξιολόγηση αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων (συστήματα e-Cohesion) στα Κράτη Μέλη και πόσο φιλικά και αποτελεσματικά είναι αυτά τα συστήματα για τον χρήστη.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης, η DG REGIO σας καλεί να συμμετέχετε στην έρευνα και να δώσετε την γνώμη σας σχετικά με τη λειτουργία αυτών των συστημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (συστήματα e-Cohesion) σε ολόκληρη την ΕΕ και θα δώσουν πληροφορίες για την ανάπτυξη πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Ως εκ τούτου, η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική, καθώς είναι η μόνη πηγή για τη λήψη τέτοιων πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει πρόσβαση μόνο στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries και ολοκληρώστε την έρευνα μέχρι 12-08-2021.
Η διάρκεια της έρευνας είναι περίπου 20 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρωνΣχόλιο