ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 15-04-2017/20-07-2021

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Στόχος της πράξης ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή και της δόμησης μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές δράσεις της Πράξης ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ήταν:
Η χαρτογράφηση χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων τοπικών ποικιλιών, γαλακτοκομικών προϊόντων, ζωικών προϊόντων, οίνου, ελαίων, αλκοολούχων ποτών και προϊόντων οικοτεχνίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Κύπρο και η δημιουργία βάσης δεδομένων στοιχείων αυθεντικότητας.
Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών και δομών για τη χορήγηση Ταυτοτήτων Αυθεντικότητας σε τοπικά προϊόντα οι οποίες συνοδεύονται από μοναδικό κωδικό ψηφιακής ταυτοποίησης και ελέγχονται άμεσα από επιχειρήσεις και καταναλωτές μέσω διαδικτυακού ηλεκτρονικού Μητρώου.
Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα ταυτοποίησης, προώθησης, προβολής και εμπορίας τοπικών προϊόντων με την οργάνωση ανοιχτών σεμιναρίων ενίσχυσης ικανοτήτων καθώς και διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης χρηστών.

Β) Αποτελέσματα Πράξης
Το έργο συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών Προϊόντων με:
Άμεση συνεργασία περισσότερων από 40 ΜΜΕ επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα με Ερευνητικούς Φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου για τη ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης αυθεντικότητας
Οργάνωση και λειτουργία μονάδας χορήγησης Ταυτοτήτων Αυθεντικότητας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Βορείου Αιγαίου.
Χορήγηση βεβαιώσεων αυθεντικότητας σε 143 προϊόντα από ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα του Βορείου Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων φυτικών, ζωικών, μεταποιημένων, οικοτεχνίας κλπ)
Επιτελικός σχεδιασμός ανάπτυξης Δομής Υποστήριξης Αγρο-επιχειρηματικότητας στην Κύπρο μέσω της συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Ενίσχυση πρωτοβουλιών συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, με οργάνωση 9 ημερίδων ενεργοποίησης και συνεργασίας ΜΜΕ σε Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Κύπρο καθώς και 5 σεμιναρίων ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων και ανταγωνιστικότητας.

Γ) Καινοτομίες
Οι δύο κυριότερες καινοτομίες του έργου αφορούν:
Την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας με συνδυασμένη χρήση: 1) Γενετικής ταυτότητας (DNA), 2) Ισοτοπικού αποτυπώματος και 3) Μικροβιακού προφίλ, η οποία καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων, απαντώντας στα βασικά ερωτήματα Τί παράγεται, Πού παράγεται και με Ποιά ειδικά χαρακτηριστικά ποιότητας.
Το σύστημα χορήγησης και ψηφιακού ελέγχου της ταυτότητας αυθεντικότητας που χορηγήθηκαν και χορηγούνται σε τοπικά προϊόντα με τη χρήση QRCODE και της διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού μητρώου αυθεντικότητας.
Πλέον των ανωτέρω, ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου τεκμηριώνεται και μέσα από τις 20 πρωτότυπες δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Η επιστημονική τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τοπικών προϊόντων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τον τόπο παραγωγής, τόσο για τα πιστοποιημένα (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ) όσο και για τα μη πιστοποιημένα προϊόντα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα τόσο της διασυνοριακής περιοχής όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς δύναται να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα.

Στο πλαίσιο της Πράξης ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αναπτύχθηκε ένα επιχειρησιακό μοντέλο ταυτοποίησης της αυθεντικότητας τοπικών καθώς και το πλαίσιο αξιοποίησης αυτής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα. Τα αποτελέσματα της Πράξης είναι πλήρως προσβάσιμα μέσω διαδικτύου και δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν σε πολλαπλά επίπεδα καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και σε άλλες περιοχές από ενδιαφερόμενους δικαιούχους. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό ή ακόμα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων αναλόγως των αναγκών του τελικού χρήστη.
Οι προοπτικές και η δυναμική μελλοντικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης από άλλους δικαιούχους έχει αναγνωριστεί και ευρύτερα της επιλέξιμης περιοχής καθώς η Πράξη ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο Καινοτόμων Έργων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναγνωρίστηκε και ως προτεινόμενη Καλή Πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο από πλατφόρμα του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG EUROPE.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Επιχειρησιακή υποστήριξη ΜΜΕ και ανάπτυξη διαδικασιών και δομών για την χορήγηση σήματος ταυτοποιημένης προέλευσης τοπικών προϊόντων και ψηφιακής ταυτότητας ιχνηλασιμότητας: Πύλη Εκπαίδευσης 

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων: Μητρώο Αυθεντικότητας

Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ