Δημόσια Διαβούλευση ΣΜΠΕ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027»

Print Friendly, PDF & Email

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,  ως Αρχή Σχεδιασμού, στο πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027», και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει, έχει εκπονήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του υπό διαμόρφωση Προγράμματος (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-ΣΜΠΕ) και

προσκαλεί

το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της ως άνω ΣΜΠΕ , προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι τις 24 Απριλίου 2022.

 

ΑΡΧΕΙΑΣχόλιο