Διαδικαστικά λειτουργικά θέματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην υλοποίηση του Προγράμματος

Print Friendly, PDF & Email
Χρόνια πολλά , Χριστός Ανέστη,
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας στην υλοποίηση των πράξεων .
Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε να μας ενημερώσετε :
α) για τυχόν δράσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί έως και 30/5/2020 , έχουν πλέον ακυρωθεί , είχαν πληρωθεί ή είχε δοθεί σχετική προκαταβολή και δεν έχουν ή δε πρόκειται να επιστραφούν τα σχετικά ποσά από τον ανάδοχο μερικώς ή ολικώς . Παρακαλούμε να γίνει αναφορά και στα σχετικά ποσά που αφορούν δαπάνες ακύρωσης Τα ποσά αυτά θα μπορεί αν είναι επιλέξιμα προς συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
β) για τυχόν παράταση που επιθυμούν οι δικαιούχοι της πράξης λόγω αναστολής εργασιών ή αδυναμίας υλοποίησης ενεργειών . Η ενημέρωση θα γίνει συγκεντρωτικά από το ΚΔ για κάθε δικαιούχο με σχετική αναφορά στις σχετικές δράσεις καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση αυτών. Η χρονική παράταση δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και εφόσον υπάρχει αιτιολόγηση  σχετική με τη πανδημία . Σε άλλη περίπτωση θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τους οδηγούς διαδικασία
ΕΓΓΡΑΦΑ
 


Σχόλιο