Διαδικτυακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιων Επαληθευτών, 15 & 16/09/2020