Ενημέρωση ανάρτησης νέας νομοθεσίας για την “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4 605 /201 9 (Α’ 52 ) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4 412/2016 Προσθήκη νέων άρθρων”

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί Δικαιούχοι πράξεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,

Αναφορικά με τις προκηρύξεις και συμβάσεις που θα διεξαχθούν από τον φορέα σας στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Προγράμματος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση εφαρμογής του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τις  οδηγίες 2014/24/ΕΕ (διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων) και 2014/25/ΕΕ (προμήθειες φορέων στους τομείς του ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνοπτικά, σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016:

 

  1. Ν. 4605/2019 (Α΄52) –Άρθρο 43 – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
  2. Ν. 4608/2019 (Α΄66)  -Άρθρο 33- Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
  3. Ν. 4609/2019 (Α΄67) – Άρθρο 56-Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των παραπάνω νόμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημαίνεται ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019) πρόκειται να προβεί σε προσαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επικαιροποιημένων τευχών, προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας).

 

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι θα ακολουθήσει, ομοίως, σχετική προσαρμογή και των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. των επικαιροποιημένων υποδειγμάτων, οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν τα οικεία άρθρα σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές.

 

Σχετική ενημέρωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει αναρτηθεί στα Χρήσιμα αρχεία (πατήστε εδώ) για τις ανωτέρω τροποποιήσεις, καθώς επίσης και διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι στις νέες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν τους όρους των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και των υποδειγμάτων διακηρύξεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που έχει εκδώσει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

 

 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετά την παύση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από τις 2-5-2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ – ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Δείτε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται οι ΑΑ, ως αποκλειστικά υπεύθυνες για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης, να παρακολουθούν τις νομοθετικές εξελίξεις αναφορικά με το ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, ούτως ώστε τα έγγραφα της εκάστοτε σύμβασης να είναι αναλόγως επικαιροποιημένα.Σχόλιο