ΕΥΚΙΝΗΣΗ: 4η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-Λεμεσός, 28-29/03/2019

Print Friendly, PDF & Email

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, ως Δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα » και ακρώνυμο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020, είναι υπόχρεος για την οργάνωση της 4ης Τεχνικής Συνάντησης της Πράξης.

 

Κατόπιν τούτου, όλοι οι Εταίροι της Πράξης προσκαλούνται στην 4η Τεχνική Συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, στην Λεμεσό, Φρανκλίνου Ρούσβελτ 170, Κτήριο ΕΒΕΛ, 1ος Όροφος, Τ.Κ 3064, Κύπρος το διήμερο 28 και 29 Μαρτίου 20192.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η ενημέρωση όλων των Εταίρων για την εξέλιξη υλοποίησης του συνόλου της Πράξης.
Πιο συγκεκριμένα η συνάντηση αφορά:
➢ Την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης.
➢ Την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό υλοποίησης.
➢ Τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων.
➢ Συζητήσεις, σχόλια και εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.
➢ Την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων για την πορεία του έργου.
➢ Την ανασκόπηση παραδοτέων του έργου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Σχόλιο