Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Καταγγελίες κατά της διαφθοράς

Print Friendly, PDF & Email

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ιδρύθηκε με τον Νόμο 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α ‘/ 2019): «Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών θεσμών και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

σχετικά με διαφθορά / απάτη σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (από την ΕΕ) στην ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα αφορά μια σειρά ενεργειών ή / και παραλείψεων από τα εμπλεκόμενα διοικητικά όργανα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παρατυπίες ή παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται από σκόπιμη παραπλανητική ή παραποίηση και βλάπτουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χρήση πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Τα παράπονα για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας και της ΕΕ σχετικά με τη διαφθορά ή / και την απάτη μπορούν να υποβληθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  Σχόλιο