ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το περιεχόμενο του Θαλασσιού Χωροταξικού Σχέδιου

Print Friendly, PDF & Email

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18(1) του Νόμου 144(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε και του Κανονισμού 4 των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 133/2021, η Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού με τη συνδρομή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου της Δημοκρατίας.

Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο προσδιορίζει τη χωροχρονική κατανομή σχετικών τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας. Στόχος του Σχεδίου είναι η συμβολή στη στήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη θάλασσα, εφαρμόζοντας μια οικοσυστηματική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πτυχές, καθώς και η προώθηση της συνύπαρξης σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων.

Μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, η Δημοκρατία έχει στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών και των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς επίσης στην προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες, τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στη Δήλωση Πολιτικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Το προσχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου είναι αναρτημένο στην Ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shipping.gov.cy.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι αρχές και το κοινό (δηλ. οι «φορείς») να υποβάλουν τυχόν απόψεις και παραστάσεις για το περιεχόμενο του προσχεδίου του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ταχυδρομικώς ως ακολούθως:

Διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας: https://comeshipping.com.cy/el/
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nioannou@dms.gov.cy
Τηλεομοιότυπο: 25848200
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, 4007 Λεμεσός.

Πηγή : Ιστοσελίδα Πράξης Σχόλιο