ΘΑΛ ΧΩΡ2: Εναρκτήρια Συνάντηση-Δελτίο Τύπου

Print Friendly, PDF & Email

Την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η εναρκτήρια συνάντηση διαχείρισης του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με το ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικού χαρακτήρα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια του στρατηγικού έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ» ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V.A. «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και η κατάρτιση Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας μέσω διασυνοριακής συνεργασίας στρατηγικού χαρακτήρα αφού στο έργο συμμετέχουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θεσμικοί φορείς για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σε Κύπρο και Ελλάδα, συνεπικουρούμενοι από πανεπιστημιακά ιδρύματα που ειδικεύονται σε θέματα θαλάσσιας έρευνας και επεξεργασίας θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδομένων. Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2,757,000 Ευρώ.

 

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Κύριο Δικαιούχο του έργου που είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου και συμμετείχαν οι υπόλοιποι πέντε δικαιούχοι: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου, καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πρόοδος εργασιών του κάθε δικαιούχου, έγινε ανάλυση των εγκεκριμένων δράσεων και εργασιών και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και ενέργειες κάθε δικαιούχου. Επίσης, συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων η δημιουργία τριών θεματικών ομάδων εργασίας που θα συνδράμουν στην υλοποίηση του έργου.

Αναρτήσεις σε ΜΜΕ:

Εφημερίδες

 Σχόλιο