ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Νέα χρηματικά όρια για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Print Friendly, PDF & Email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα χρηματικά όρια (κατώφλια) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων:

Α. Ως προς την Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και διαγωνισμούς μελετών

Σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 που τροποποιεί ως προς τα κατώτατα όρια την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, από 1η Ιανουαρίου 2022 τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ διαμορφώνονται ως εξής:

5.382.000 (αντί για 5.350.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

140.000 € (αντί για 139.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών και μελετών που ανατίθενται από κεντρικές κρατικές αρχές του Παραρτήματος I της Οδηγίας ή από αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας για τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα.

215.000 € (αντί για 214.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών και μελετών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή από κεντρικές κρατικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας για προϊόντα που δεν καλύπτει το παράρτημα ΙΙΙ.

Αντιστοίχως διαμορφώνονται και τα όρια του άρθρου 13 της Οδηγίας για τις συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές.

Για τις κοινωνικές ή άλλες ειδικές υπηρεσίες του Παραρτήματος XIV της Οδηγίας, το κατώτατο όριο εφαρμογής παραμένει στα 750.000 € (άρθρο 4 περ. δ της Οδηγίας).

 

Β. Ως προς την Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1953 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 που τροποποιεί ως προς τα κατώτατα όρια την Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, από 1η Ιανουαρίου 2022 τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ διαμορφώνονται ως εξής:

5.382.000 € (αντί για 5.350.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

– 431.000 (αντί για 428.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών και μελετών.

Για τις κοινωνικές ή άλλες ειδικές υπηρεσίες του Παραρτήματος XVΙΙ της Οδηγίας, το κατώτατο όριο εφαρμογής παραμένει στο 1.000.000 € (άρθρο 15 περ. γ της Οδηγίας).

 

Γ. Ως προς την Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

Σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1951 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 που τροποποιεί ως προς τα κατώτατα όρια την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, από 1η Ιανουαρίου 2022 τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ διαμορφώνονται ως εξής:

5.382.000 (αντί για 5.350.000 €) για τις συμβάσεις παραχώρησης.

 

Δ. Ως προς την Οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας

Σύμφωνα με τον εκδοθέντα Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1950 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 που τροποποιεί ως προς τα κατώτατα όρια την Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, από 1η Ιανουαρίου 2022 τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ διαμορφώνονται ως εξής:

5.382.000 (αντί για 5.350.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.

– 431.000 (αντί για 428.000 €) για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα τους προαναφερόμενους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 2021/1952, 2021/1953, 2021/1951 και 2021/1950 της ΕπιτροπήςΣχόλιο