ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Η ΓΔ ΕΠΣΑ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων  Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία  Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του Παραρτήματος της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, στην Κύπρο.

Οι θέσεις αφορούν:

 1. (α) 1 (ένα) Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) και το Συντονιστή της ΚΓ (Κλ. Α8),

(β)  2 (δύο) Υπεύθυνους Έργου (Κλ. Α8)

 1. Ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται σε €16.151. Οι δαπάνες προσωπικού θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 2. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι το 2023 ή μέχρι το κλείσιμο του Προγράμματος.
 3. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία στους χώρους της ΓΔ ΕΠΣΑ.

Υπεύθυνος Έργου και Επικοινωνίας με τη ΔΑ και το Συντονιστή της ΚΓ

 1. Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα εργοδοτηθεί ως Υπεύθυνος Έργου και Επικοινωνίας με τη ΔΑ και το Συντονιστή της ΚΓ αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Προγράμματος όπως και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και διοικητικών διαδικασιών σε επίπεδο Προγράμματος και έργων καθώς επίσης και αρμοδιότητα επικοινωνίας με το Συντονιστή της ΚΓ και τη ΔΑ του Προγράμματος. Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων της θέσης περιλαμβάνεται στο Πακέτο Πρόσκλησης, στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 11 πιο κάτω.
 2. Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληροί το άτομο που θα εργοδοτηθεί ως Υπεύθυνος Έργου και Επικοινωνίας με τη ΔΑ και το Συντονιστή της ΚΓ είναι τα ακόλουθα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ανεξαρτήτως ειδικότητας (όπως γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με την Νομοθεσία στελέχωσης με επιστημονικό προσωπικό του δημόσιου τομέα της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 84 μηνών (7 ετών) σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, 48 (4 έτη) από τους οποίους σε Προγράμματα Διασυνοριακής, Διακρατικής ή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG, IPA CBC, ENPI CBC). Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται σύμφωνα με τον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου.

Σημ.: Στην περίπτωση κύπριων υπηκόων για την τεκμηρίωση της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/250C4574BB2F8979C22580C7003C473C?OpenDocument

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (όπως γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τη Νομοθεσία στελέχωσης με επιστη-μονικό προσωπικό του δημόσιου τομέα της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας στη θέση Συντονιστή Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Διασυνοριακής, Διακρατικής και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG, IPA CBC, ENPI CBC). Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων ή προγραμμάτων  σε Διαχειριστικές ή/και Εθνικές/Περιφερειακές Αρχές Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών / Πληροφορικής.
 1. Κριτήρια αξιολόγησης για τον Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας με τη ΔΑ και το Συντονιστή της ΚΓ:

 

Κριτήρια και Βαθμολογία Συνολική Βαθμολογία:

 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Ph.D                        10

Master                     8

10
2 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων από την ΕΕ:

Από 85 έως 108 μήνες                         7

Από 109 έως 132 μήνες                       9

Από 133 έως 156 μήνες                      11

Από 155 έως 180 μήνες                      13

181 μήνες και άνω                               15

 

Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων Διασυνοριακής, Διακρατικής ή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας:

Από 49  έως 60 μήνες                         7

Από 61 έως 72 μήνες                          9

Από 73 έως 84 μήνες                        11

Από 85 έως 96 μήνες                        13

97 μήνες και άνω                               15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3 Επαγγελματική εμπειρία στη θέση Συντονιστή Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Διασυνοριακής, Διακρατικής ή  Διαπεριφερειακής Συνεργασίας:

Μέχρι 24 μήνες                                   5

Από 25 έως 48 μήνες                       10

49 μήνες και άνω                              15

15
4 Επαγγελματική  εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων σε Διαχειριστικές ή/και Εθνικές/ Περιφερειακές Αρχές Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων:

Μέχρι 24 μήνες                                  4

Από 25 έως 48 μήνες                         7

49 μήνες και άνω                              10

10

 

 

5 Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών:

Άριστη γνώση                    5

(αποδεικνύεται με πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα)

5
ΣΥΝΟΛΟ 70

 

Υπεύθυνοι Έργου

 1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα εργοδοτηθούν ως Υπεύθυνοι Έργου αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Προγράμματος όπως και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και διοικητικών διαδικασιών σε επίπεδο Προγράμματος και έργων. Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων των θέσεων περιλαμβάνεται στο Πακέτο Πρόσκλησης, στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 11 πιο κάτω.
 2. Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα άτομα που θα εργοδοτηθούν ως Υπεύθυνοι Έργου είναι τα ακόλουθα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ανεξαρτήτως ειδικότητας (όπως γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τη Νομοθεσία στελέχωσης με επιστημονικό προσωπικό του δημόσιου τομέα της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 60 μηνών (5 ετών) σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, 24 (2 έτη) από τους οποίους σε Προγράμματα Διασυνοριακής, Διακρατικής ή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG, IPA CBC, ENPI CBC). Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται σύμφωνα με τον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου.

Σημ.: Στην περίπτωση κύπριων υπηκόων, για την τεκμηρίωση της πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/250C4574BB2F8979C22580C7003C473C?OpenDocument

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (όπως γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τη Νομοθεσία στελέχωσης με επιστη-μονικό προσωπικό του δημόσιου τομέα της χώρας υπηκοότητας του υποψηφίου).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας στη θέση λειτουργού/στελέχους Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Διασυ-νοριακής, Διακρατικής ή Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG, IPA CBC, ENPI CBC). Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη  διαχείριση και παρακολούθηση έργων ή προγραμμάτων  σε Διαχειριστικές ή/και Εθνικές/Περιφερειακές Αρχές Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύ-εται με τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών / Πληροφορικής.
 1. Κριτήρια αξιολόγησης για τους Υπεύθυνους Έργου:
Κριτήρια και Βαθμολογία Συνολική Βαθμολογία:
1 Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ph.D          10

Master       8

10
2 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων από την ΕΕ:

Από 61 έως 72 μήνες                     9

Από 73 έως 84 μήνες                    11

Από 85 έως 96 μήνες                    13

97 μήνες και άνω                           15

Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων Διασυνοριακής, Διακρατικής ή  Διαπεριφερειακής Συνεργασίας:

Από 25 έως 36 μήνες                    9

Από 37 έως 48 μήνες                   11

Από 49 έως 60 μήνες                   13

61 μήνες και άνω                         15

15

 

 

 

 

 

 

15

3 Επαγγελματική εμπειρία στη θέση Λειτουργού/Στελέχους  Κοινής Γραμματείας Προγραμμάτων Διασυνοριακής, Διακρατικής ή  Διαπεριφερειακής Συνεργασίας:

Μέχρι 24 μήνες                         4

Από 25 έως 48 μήνες               7

49 μήνες και άνω                     10

10
4 Επαγγελματική  εμπειρία  στη  διαχείριση και παρακολούθηση έργων ή προγραμμάτων σε Διαχειριστικές ή/και Εθνικές/Περιφερειακές Αρχές Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων:

Μέχρι 24 μήνες                         1

Από 25 έως 48 μήνες                3

49 μήνες και άνω                      5

5

 

 

 

5 Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών / Πληροφορικής:

Άριστη γνώση                    5

(αποδεικνύεται με πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα)

5
ΣΥΝΟΛΟ 60

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική ενημέρωση στο Πακέτο της Πρόσκλησης (Ενημερωτικό Σημείωμα, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΚΓ, Αρμοδιότητες,  Έντυπο Αίτησης, Συμβόλαιο Εργοδότησης, Βασικοί Όροι Απασχόλησης και τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων  Αορίστου και Εργοδοτουμένων  Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν.70(Ι)/2016)   από την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) structuralfunds.org.cy/edafikis/ κάτω από τα Νέα & Εκδηλώσεις, από την ιστοσελίδα www.dgepcd.gov.cy κάτω από τα Τελευταία Νέα καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Αρχείο της ΓΔ ΕΠΣΑ (2ος όροφος), την Αίτηση, την Επιστολή Έκφρασης Ενδιαφέροντος (Motivation Letter) και το βιογραφικό τους (CV κατά προτίμηση με βάση το πρότυπο europass) στη διεύθυνση:

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, Κύπρος με την ένδειξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», όχι αργότερα από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της παράδοσης του φακέλου θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα του Αρχείου της ΓΔ ΕΠΣΑ ή τη σφραγίδα του ταχυδρομείου για τους φακέλους που θα αποσταλούν συστημένοι ταχυδρομικώς.

 1. Το Έντυπο Αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.ά.). Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο.
 2. Τονίζεται στους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών, που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο αίτησης.
 3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν την Επιστολή Έκφρασης Ενδιαφέροντος (Motivation Letter) και βιογραφικό δεν θα ληφθούν υπόψη.
 4. Για τους επιτυχόντες που θα υπογράψουν σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 5. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22602949 και 22602820.

 

Λήψη αρχείων

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_8.12.2017