Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασία «Interreg VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027»