Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Προγράμματος “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”  

Print Friendly, PDF & Email

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Προσκαλούμε:

i) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές

ii) Άλλους δημόσιους οργανισμούς

iii) Κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους

iv). Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

v) Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

να καταθέσουν τις προτάσεις και τα σχόλιά τους για τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις παρεμβάσεις που θεωρούν καταλληλότερες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη Διαβούλευση με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://survey.proopsis.gr/ μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.Σχόλιο