Υπενθύμιση: Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων 2019 (Ρόδος-Μυτιλήνη)