ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 15/07/2017 – 19/04/2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Τα τελευταία χρόνια, η σταδιακά συνεχιζόμενη αύξηση στη χρήση των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, δημιουργεί αδήρητη ανάγκη για την ψηφιοποίηση και διάθεση αρχειακού υλικού. Το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ», είχε ως στόχο την ψηφιοποίηση υλικού μοναδικής ιστορικής αξίας (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό), με έμφαση σε κομβικής σημασίας περιόδους και γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κύπρο και το Νότιο Αιγαίο (Ρόδος). Η διάσωσή του από τον κίνδυνο φθοράς, η ταξινόμηση και ασφαλής διατήρησή του, καθώς και η δυνατότητα να είναι προσβάσιμο στους πολίτες, αποτελούσε και αποτελεί κοινή επείγουσα ανάγκη των Δικαιούχων – ιδιοκτητών του.
Παράλληλα, η τεκμηρίωση του υλικού, ανέδειξε τον πολιτικοκοινωνικό μετασχηματισμό του πληθυσμού στις δύο περιοχές, την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη, έχοντας βιώσει παρόμοιες ιστορικές εμπειρίες. Η προβολή και διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης στο αρχειακό υλικό με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενισχύει την επικοινωνία των πληθυσμών (όχι μόνο στην περιοχή παρέμβασης), την περαιτέρω κοινή ανάπτυξη συστηματικών ερευνητικών συνεργιών, τις τουριστικές ανταλλαγές και τη συνοχή των περιοχών.
Στο πλαίσιο του Έργου ψηφιοποιήθηκε τόσο οπτικοακουστικό και μουσικό υλικό (Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου – ΡΙΚ), όσο και έντυπο (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για υλικό του αρχείου εφημερίδων και Ενεργειακή Αναπτυξιακή για το αρχείο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου).
Το ψηφιοποιημένο υλικό, θα είναι πια προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή, εκπαιδευτικό, ερευνητή, επισκέπτη, φορέα, κλπ (ωφελούμενοι), μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών ΤΠΕ. Αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες υποδομές (ΡΙΚ – ΓΤΠ – Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου), ενώ αναπτύχθηκαν και νέες, ικανές να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης και αναζήτησης του αρχειακού υλικού.

Β) Αποτελέσματα Πράξης
Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ αφορούν στα ακόλουθα:
1. Την υλοποίηση έργου ψηφιοποίησης με υψηλές επιστημονικές και διεθνείς προδιαγραφές, στηριγμένες σε μελέτες (ΙΝΑ και Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου) και σε εμπειρογνωμοσύνη (ΡΙΚ, ΓΤΠ), που θα καλύψει επείγουσες ανάγκες για ασφαλή φύλαξη, συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση και ιστορική προσέγγιση του αρχείου των Δικαιιούχων.
2. Την παροχή αρχειακού υλικού, με όρους ανοικτής προσβασιμότητας προς τους πολίτες.
3. Τη διάσωση και ασφαλή φύλαξη σπάνιας σημασίας και ιστορικής αξίας αρχειακού υλικού.
4. Τη μετατροπή ψηφιοποιημένου οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού σε προσβάσιμο για ΑμΕΑ, δημιουργώντας πρωτοποριακή καινοτομία για το σύνολο του πληθυσμού Ελλάδας – Κύπρου.
5. Τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικό υλικό από παραγωγούς, δημοσιογράφους, μελετητές και το ενδιαφερόμενο κοινό μέσω της δικτυακής πύλης https://www.digital-herodotus.eu/archive/ και την ανάπτυξη διασυνοριακής ερευνητικής δραστηριότητας.
6. Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την εκπόνηση των παραδοτέων του έργου.
Το έργο προσδίδει προστιθέμενη αξία στο αρχειακό υλικό, του οποίου η πρόσβαση, η αξιοποίηση και η ανάδειξη υπό τις σημερινές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έκθεση του σε φθορά μια διαρκής απειλή.

Γ) Καινοτομίες
Το έργο διαθέτει καινοτομικά στοιχεία, στην κατεύθυνση αξιοποίησης κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών ψηφιοποίησης για το αρχειακό υλικό. Παράλληλα, ιδιαίτερης σημαντικότητας χαρακτηρίζεται η πρόσβαση αρχείων, που πριν την εφαρμογή του έργου, είχε εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Το έργο ΨΗ ΙΙ εξυπηρετεί τις ανάγκες ομάδων πληθυσμού όπως ερευνητές, εκπαιδευτικούς φορείς, το προσωπικό του αρχείου (ΡΙΚ, ΓΤΠ) και της βιβλιοθήκης (Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου), αλλά κυρίως το ευρύ κοινό (πολίτες). Αν και οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε Λευκωσία και Ρόδο, λόγω της δυνατότητας πρόσβασης μέσω διαδικτύου, τα “προϊόντα” του έργου (ψηφιοποιημένα αρχεία) είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή/κινητό τηλέφωνο, με ειδικά τα αρχεία του ΡΙΚ να έχουν δεκάδες χιλιάδες προβολές!!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο 4: Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού
450 ώρες σπάνιου οπτικοακουστικού ιστορικού υλικού, πνευματικής ιδιοκτησίας του ΡΙΚ αποκαταστάθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου. Ψηφιοποιήθηκαν επίσης 50 ώρες αντίστοιχου μουσικού υλικού. Το σύνολο των ψηφιοποιημένων αρχείων διαχύθηκε στην κοινωνία μέσω των παραγωγών του ΡΙΚ και της Πλατφόρμας του Έργου. Χρησιμοποιείται επίσης για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

Παραδοτέο 5: Προμήθεια Εξοπλισμού για την Επέκταση της Ψηφιακής Πλατφόρμας
Η υποδομή του ΡΙΚ, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ηρόδοτου Ι, όπως σχεδιάστηκε έχει επεκτασιμότητα και ευελιξία. Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ηρόδοτου II το σύστημα επεκτάθηκε και ενισχύθηκε, καθιστώντας δυνατή την απορρόφηση των 500 ωρών του νέου ψηφιοποιημένου υλικού

 

 

Στο πλαίσιο του Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος II έγινε επέκταση, με την αγορά νέου εξοπλισμού, της Ψηφιακής Πλατφόρμας του ΡΙΚ

 

Παραδοτέο 6: Ετοιμασία Προδιαγραφών – Συντονισμός Διαδικτυακής Πύλης
Ετοιμασία των προδιαγραφών για την δημιουργία διαδικτυακής πύλης, η οποία φιλοξενεί το ψηφιοποιημένο υλικό του έργου. Για τις ανάγκες του παρόντος έργου αξιοποιήθηκε/βελτιώθηκε/επεκτάθηκε η διαδικτυακή πύλη του Ψ.Η I

Παραδοτέο 7: Επανασχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης
Ανατέθηκε και υλοποιήθηκε ο επανασχεδιασμός και η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του έργου Ψ.Η. Ι κατά τρόπο σύγχρονο και απόλυτα λειτουργικό. Στην Πλατφόρμα αναρτήθηκε ήδη το ψηφιοποιημένο υλικό του παρόντος Έργου και μεταφορτώθηκαν τα ψηφιοποιημένα αρχεία του Ψ.Η I καθώς και των xml τους. Η επισκεψιμότητα της Πύλης ανήλθε στους 150.000 χρήστες με αυξητική δυναμική ανά μήνα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Τελική Έκθεση Δημοσιότητας  

Βράβευση

H ιστοσελίδα του «Ψηφιακού Ηρόδοτου ΙΙ» www.digital-herodotus.eu και η εταιρεία Pixel Actions που ανέλαβε για λογαριασμό του Έργου τη δημιουργία της, απέσπασαν στις 11 Δεκεμβρίου 2019, το χρυσό βραβείο στα Digital Marketing Awards 2019 (https://www.digitalmarketingawardscy.com/).

Ο τιμητικός τίτλος αφορούσε την κατηγορία Best Website Transformation. Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευσης, «η προσπάθεια αφορούσε την καλύτερα οργανωμένη στρατηγική και συστηματική υλοποίηση, κατά την οποία η ιστοσελίδα ανασχεδιάστηκε εικαστικά και λειτουργικά και προωθήθηκε εκ νέου με καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα.»

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής έλαβα ν χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτογραφίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον υπερσύνδεσμο εδώ

 

 

Φωτογραφίες