Παράταση της προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης: Νέα προθεσμία 11/04/2016

Print Friendly, PDF & Email

 Παρακαλώ πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επίσημη επιστολή που υπογράφεται από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π ΕΤΠΑ και ΤΣ , κα Ευγενία Φωτονιάτα, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας ¨INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020″