Δημοσίευση απόφασης Επιτροπής Ενστάσεων (έργα 1ης πρόσκλησης)

Print Friendly, PDF & Email

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 μέσω γραπτής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στις 19/6/2017, ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με τις  ενστάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της β΄ φάσης (ποιοτική αξιολόγηση) των προτάσεων της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος. (Ο πίνακας των υποβληθεισών ενστάσεων επί των οποίων υπήρξε ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων βρίσκεται εδώ).

Για την ένσταση για την οποία δεν υπήρξε ομόφωνη Απόφαση από την Επιτροπή Παρακολούθησης , όπως απαιτούνταν από τον Κανονισμό της  τελευταίας (άρθρο 3 πργ 6Βγ),  θα ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 πργ 6Ββ2 του Κανονισμού της Επιτροπής Ενστάσεων και το θέμα θα συζητηθεί κατά την επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου και θα ληφθεί η τελική απόφαση επί της οικείας ένστασης. Ανάλογα με την εν λόγω απόφαση θα ακολουθεί η προβλεπόμενη στις παραγράφους  6Αα και 6Αβ του Κανονισμού της Επιτροπής Ενστάσεων για την οριστικοποίηση της αξιολόγησης του συγκεκριμένου έργου