ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Παρακαλούμε οι  Ερωτήσεις επί της Πρώτης Πρόσκλησης να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

E-mail: jts_grcy@mou.gr

Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος