ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ (1Η)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 15/12/2015
ΕΩΣ 11/04/2016
 

ΑΞΟΝΑΣ

1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή x
2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές x
3  Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων x
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές) x
 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ) x
 3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.  x
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

16.000.000,00 €

ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
2. Αίτηση Υποβολής
2α.  Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής
3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας
4. Δήλωση Συγχηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης
5. Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων
6. Οδηγός Προγράμματος
7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
8. Προϋπολογισμός ανά Ειδικό Στόχο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
9. Επικοινωνιακή Στρατηγική

10.

Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης

11.

Τεκμηρίωση Συνάφειας
12. Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας
13. Ανάλυση Παραδοτέου
14. Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων, Α΄- Β΄Φάση
15. Δελτίο Ωριμότητας
16. Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ
17. Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία

 

Εργαλείο Αναζήτησης Δικαιούχων (Εταίρων)