Παράταση Υποβολής Προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Νέα ημερομηνία:24/2/2017

Print Friendly, PDF & Email

 

Σας ενημερώνουμε ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2017. Το εμπρόθεσμο ή μη της κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής και μόνο (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό ταχυμεταφορικής)

Ώρες λειτουργίας της ΚΓ για την παραλαβή των αιτήσεων: 09.00-15.00

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να  διαβάσετε την επίσημη επιστολή που υπογράφεται από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. κα Ευγενία Φωτονιάτα, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων