ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Το Πρόγραμμα Interreg VA  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27/07/2015 με την απόφαση CCI2014TC16RFCB055.

 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 54.072.416,00 €, από τα οποία τα 45.961.551 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (85%) και τα 8.110.865 € (15%) από εθνικούς πόρους.

 Επιλέξιμες περιοχές

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου  Νομός Κυκλαδων) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

 Γενικός στόχος – Στρατηγικοί στόχοι

 

Το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος έχει στόχο:

 

·   την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

·   την κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα

·  την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.

·       Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

 

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1.    Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή.

2.    Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές. 

3.    Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

 

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

 

Προγραμματικό Έγγραφο

 

gr cy