Ετήσια έκθεση υλοποίησης 2015

Print Friendly, PDF & Email

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A  «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» εγκρίθηκε στις 27 Ιουλίου 2015 και  διαθέτει, κατόπιν της αναθεώρησής του, συνολικά 55,23 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 47 εκ. ευρώ (85%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περί τα 8,3 εκ. ευρώ(15%) από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε Δωδεκανήσου & Κυκλάδων) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας

2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας  συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 23 Οκτωβρίου 2015 και  ενέκρινε την 1η  πρόσκληση υποβολής προτάσεων η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015.

Η πρόσκληση αφορούσε και τους τρείς Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (πλην Τεχνικής Βοήθειας)  και ο προϋπολογισμός της ανέρχονταν  στα 16.000.000 ευρώ  εκ των οποίων 13.600.000 ευρώ ΕΤΠΑ.

Τα αποτελέσματα της ως άνω πρόσκλησης αναμένονται εντός του 2016.

Μπορείτε να δείτε:

Την ετήσια έκθεση υλοποίησης 2015 εδώ

Τη σύνοψη αυτής εδώ