Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ης (Στοχευμένης) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

Print Friendly, PDF & Email

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 κατά την 4η  συνεδρίαση της που έγινε στη Μήθυμνα Λέσβου στις 14/9/2017 αποδέχθηκε τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και ενέκρινε αρχικά προς χρηματοδότηση 1 έργο:

Πατήστε εδώ για το έργο που εγκρίθηκε στον 3ο άξονα του Προγράμματος

Επισημαίνεται ότι το προκρινόμενο προς χρηματοδότηση έργο θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στους σχετικούς οδηγούς του Προγράμματος,  με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι μετά την εξέταση της εγκεκριμένης πρότασης έργου σχετικά με τη συμμόρφωσή της ως προς τις διατάξεις κρατικών ενισχύσεων, το εταιρικό σχήμα που υπέβαλλε αυτή θα κληθεί σε τεχνική συνάντηση στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στη συνάντηση αυτή θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές των προϋπολογισμών των εταίρων, οι οποίες θα εγκριθούν με μεταγενέστερη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020