Αποτελέσματα της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης