5η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων -Αίτηση Υποβολής

Print Friendly, PDF & Email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε νέα Αντικατάσταση του αρχείου:

2. Αίτηση Υποβολής

Υποσημείωση

1) Για την πλήρη εμφάνιση των συγκεντρωτικών πεδίων προϋπολογισμού στο φύλλο εργασίας «Ταυτότητα έργου» θα πρέπει να συμπληρώνεται οπωσδήποτε  στο φύλλο «Εταιρικό Σχήμα»  το κελί «Τύπος Εθνικού  Αντισυμβαλλομένου»για κάθε εταίρο με την σωστή κατά περίπτωση επιλογή, ώστε να απεικονίζεται ορθά ο προϋπολογισμός.

2) Έχουν αλλάξει τα αναγραφόμενα στο τελευταίο φύλλο «Λίστα Ελέγχου» την πληρότητα των οποίων καλείται να επιβεβαιώσει  το εταιρικό σχήμα».