4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 18/06/2019
ΕΩΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ
 

30/09/2019

01/11/2019

 

 

ΑΞΟΝΑΣ

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές x
3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων x
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές) x
 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ) x
 3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις Πρόσκλησης. x
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

12.935.800,00€

ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
1. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων            
1.α Έγγραφο Παράτασης Υποβολής Προτάσεων 
2. Φύλλο Αξιολόγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1α. Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης
1β. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής
2. Υπόδειγμα Δήλωσης Εταιρικής Συνεργασίας
3. Υπόδειγμα Δήλωσης Συγχηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης
4. Ανάλυση Παραδοτέων ανά Δικαιούχο
5. Δελτίο Ωριμότητας ανά Δικαιούχο
6. Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ
7. Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας της Πράξης 
8. Τεκμηρίωση Συνάφειας
9. Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης
10. Υπόδειγμα δήλωσης περί μη παραγωγής εσόδων
11. Δήλωση Κρατικών Ενισχύσεων ανά Δικαιούχο
12. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
13. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής
14. Οδηγός Προγράμματος και Έργου
15. Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία
16. Λήψη κωδικών νέων χρηστών ΟΠΣ


Σχόλιο