ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/5/2017 – 31/8/2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Στόχος της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ ήταν η συμβολή της στις προτεραιότητες που καλούνται όλες οι αστικές, περιαστικές και υπεραστικές περιοχές να ακολουθήσουν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κινητικότητα και της Μεταφορές καθώς και τους στόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ευρώπη 2020 και εντεύθεν.
Η Πράξη στόχευσε και πέτυχε σε όλες τις περιοχές εφαρμογής της Πράξης (Ρόδος, Σύρος, Θήρα και Λεμεσός) την προώθηση στην πράξη της έξυπνης, βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Όλοι οι εταίροι ανέπτυξαν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και αναβάθμιση των Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει:
• Τηλεματικό εξοπλισμό πεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει τις οθόνες πληροφόρησης εντός των λεωφορείων στις οποίες εμφανίζονται μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με τα ΜΜΜ και το Δήμο στον οποίο εντάσσονται. Ο εξοπλισμός επίσης περιλαμβάνει ευφυείς στάσεις πληροφόρησης, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά των πόλεων αλλά και σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία των περιοχών στόχου και παρέχουν πληροφορίες με δυνατότητα επίσης εκπομπής δυναμικών μηνυμάτων ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες, αλλά και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Διαδικτυακές εφαρμογές πληροφόρησης οι οποίες αποτελούν ένα είδος πολυμεσικού οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών αναφορικά με τα μεταφορικά συστήματα. Τα webportal που αναπτύχθηκαν στις περιοχές εφαρμογής υποστηρίζονται με χαρτογραφικά δεδομένα και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη για σχεδιασμό ταξιδιού με αποκλειστική χρήση ΜΜΜ.
• Mobile εφαρμογές πληροφόρησης είναι διαθέσιμες – εξατομικευμένα σε κάθε περιοχή – για χρήση από συσκευές smartphones και παρέχουν πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια των ΜΜΜ καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η κάθε εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας.
• Οι εφαρμογές πληροφόρησης μέσω SMS πληροφορούν το χρήστη (πολίτη, επισκέπτη κλπ) για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξής τους. Κάθε εφαρμογή συνδέεται με το Κέντρο Διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων, στέλνοντας SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να στέλνει ερώτημα, με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, στον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου.
• Εκπόνηση ενιαίων Αρχών Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας με έμφαση σε νησιωτικές περιοχές που παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες των εταίρων του έργου (υψηλός βαθμός εποχικότητας, μικτό αστικό / τουριστικό κοινό υψηλών απαιτήσεων), ανταποκρίνονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου.

Β) Αποτελέσματα Πράξης
Άμεσα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των δράσεων του ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ θεωρούνται:
– Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών των περιοχών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ
– Η αύξηση του αριθμού των επιβατών στα ΜΜΜ
– Η μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών στις στάσεις, βελτίωση του χρόνου των μετακινήσεων τους και αύξηση της παραγωγικότητας των πολιτών
– Η βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης
– Η σταδιακή μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων εξαιτίας της μείωσης στη χρήση των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων
– Η αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου οχημάτων
– Ο εκσυγχρονισμός υποδομών – χώρων που τοποθετήθηκε ο τηλεματικός εξοπλισμός (Στάσεις, Επαρχιακοί δρόμοι, πλατείες)
– Η ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου
Τα αποτελέσματα του έργου συνδέονται απόλυτα με του γενικούς και ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και συνεισφέρουν στους δείκτες που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πράξης EY-KINHΣΗ αναπτύχθηκαν συνολικά 4 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών (για τη Ρόδο, τη Σύρο, τη Σαντορίνη και την Επαρχία της Λεμεσού), με παράλληλες δράσεις ενσωμάτωσης ΤΠΕ στις δημόσιες μεταφορές στις 4 περιοχές στόχου.

Γ) Καινοτομίες
Η Πράξη εισήγαγε μεθόδους και δράσεις που συνιστούν εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας (ΟΣΑΚ), συμβάλλοντας άμεσα και με μετρήσιμα αποτελέσματα στα ακόλουθα πεδία:
• στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
• στη μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ
• στη μείωσης εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ
• στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ
• στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, όλες οι δράσεις στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο δράσεων με άμεση θετική επίδραση:
– Στις αστικές μεταφορές (αναβάθμιση υποδομών, εκσυγχρονισμός και τηλεματικές εφαρμογές)
– Στην ποιότητα ζωής (μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
– Στην καθημερινότητα (μείωση της κίνησης και των καθυστερήσεων στα αστικά κέντρα)
– Στο περιβάλλον (μείωση αρνητικών επιπτώσεων από τον περιορισμό της κίνησης των ΙΧ και την ενθάρρυνση των πολιτών να κάνουν χρήση των αναβαθμισμένων ΜΜΜ).
Η Πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη και συνάδει απόλυτα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας, ενώ συνολικά η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ αποτελεί ενιαίο και συνεκτικό σύνολο δράσεων, ικανό να λειτουργήσει ως καλή πρακτική σε επίπεδο προσαρμογής στις θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης στον τομέα των Βιώσιμων Αστικών μεταφορών.