ECORouTs – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

 Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/10/2018 έως 31/10/2021

 

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μικρού μεγέθους (28 θέσεων) και 2 σταθμών φόρτισης στο Ηράκλειο.
Προμήθεια 1 ηλεκτροκίνητου λεωφορείου μικρού μεγέθους (22 θέσεων) και 1 σταθμού φόρτισης στην Πάφο.
Πιλοτική λειτουργία αυτών των λεωφορείων σε 2 διαδρομές μέσα στα ιστορικά κέντρα των δύο πόλεων.
Προμήθεια 4 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ένα μίνι ηλεκτρικό λεωφορείο με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ και τρία ηλεκτρικά δίκυκλα) για το προσωπικό του Δήμου Χανίων και προμήθεια-εγκατάσταση 3 σταθμών φόρτισης.
Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (τύπου ΙΧ) για το προσωπικό του Δήμου Αραδίππου και προμήθεια-εγκατάσταση σταθμών φόρτισης.
Μελέτη για τη χάραξη διαδρομών σε ιστορικές τοποθεσίες – διαμόρφωση στάσεων με προσανατολισμό την ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων.
Διαδικτυακή εφαρμογή, βασισμένη σε σύστημα γεωγραφικών υπηρεσιών (GPS), που επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για τη θέση και τη μετακίνηση των λεωφορείων (έργο που ενσωματώνει ΤΠΕ στις μεταφορές).
Σύστημα τηλεματικής, όπου μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων ενημερώνεται ο επισκέπτης, τόσο για την άφιξη των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, όσο και για ιστορικά στοιχεία που αφορούν τα σημεία των στάσεων (έργο που ενσωματώνει ΤΠΕ στις μεταφορές).
Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικών λεωφορείων & οχημάτων για το Δήμο Χανίων & κυκλοφοριακή μελέτη για τον δημοτικό στόλο του Δήμου Αραδίππου (σχέδιο βιώσιμων αστικών μεταφορών).
Δράσεις δημοσιότητας (ιστοσελίδα, social media, ενημερωτικό και αναμνηστικό υλικό, εκδηλώσεις, τελική εκδήλωση/συνέδριο) με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών των πόλεων σε θέματα πράσινης μετακίνησης και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της Πράξης.
Μελέτη αξιολόγησης της Πράξης, ανάλυση αποτελεσμάτων της πιλοτικής λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

 

Β) Αποτελέσματα Πράξης

Προώθηση μέσων και τρόπων μετακίνησης και μεταφορών μέσα στο ιστορικό κέντρο των Δήμων που συμμετέχουν στην Πράξη, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με λιγότερο θόρυβο από τα συμβατικά οχήματα.
Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις μεταφορές.
Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας.
Αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες, με την παροχή πληροφόρησης για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και τον πραγματικό χρόνο μετακίνησης των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, μέσω συστήματος τηλεματικής.
Μείωση των αέριων ρύπων αστικών περιοχών και ειδικότερα περιοχών υψηλής ρύπανσης.
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ομάδων στόχων της Πράξης μέσω των δράσεων δημοσιότητας.
Ενίσχυση των κινήτρων για περιορισμό χρήσης ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και επιλογή των νέων, περιβαλλοντικά φιλικών, οχημάτων.
Υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς στην περιοχή της Πράξης, με τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους πολίτες και τους τουρίστες μέσα από την παροχή άριστων υπηρεσιών μεταφορών.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου συνδέονται άμεσα τόσο με τους δείκτες εκροών όσο & με εκείνον του αποτελέσματος, όπως έχουν οριστεί στο Πρόγραμμα. Ειδικότερα, μέσα από το έργο δημιουργήθηκαν σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών με ενσωμάτωση ΤΠΕ στις μεταφορές, ενώ παράλληλα με όλες τις νέες τεχνολογίες που υιοθετούνται, βελτιώνεται το μέσο ετήσιο επίπεδο αερίων ρύπων κυρίως στις αστικές περιοχές των εταίρων του έργου.

 

Γ) Καινοτομίες

Η βασική καινοτομία της Πράξης είναι ότι προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη συμβολή του στην οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της. Επίσης συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην μείωση των εκπομπών ρύπων, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και κατ’ επέκταση στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας, αλλά και στην βελτίωση χρήσης του αστικού χώρου, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ανάδειξη τουριστικών κέντρων/αξιοθέατων των πόλεων, καθώς και στην αξιοποίηση της πρωτοπορίας της Ευρώπης σχετικά με την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων πράσινων τεχνολογιών.
Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδεών και καλών πρακτικών που έγινε στο πλαίσιο της Πράξης μεταξύ των δύο χωρών και των τεσσάρων εταίρων συνέβαλε ώστε να αναπτυχθούν επιτυχή σχέδια βιώσιμων μεταφορών και στη συνέχεια να υπάρξει περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Πράξη μέσα από την κοινή ανάπτυξη, υλοποίηση, επικοινωνία, στελέχωση και χρηματοδότηση, έχει «επιδράσει» θετικά πάνω σε ομάδες – στόχους και στις δύο χώρες.

 

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των αέριων ρύπων προερχόμενοι από τις δημόσιες μεταφορές αποτελούν ζητήματα που υπερβαίνουν τα γεωγραφικά όρια των τεσσάρων δήμων-εταίρων. Εξετάζοντας τις περιοχές της Πράξης, παρατηρούνται πολλές ομοιότητες και με άλλες περιοχές της Ελλάδας & της Κύπρου. Αφού πρόκειται για αστικές περιοχές χαρακτηριζόμενες από σημαντική εναέρια ρύπανση και αξιόλογη τουριστική κίνηση. Ως εκ τούτου, οι δράσεις της Πράξης και οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν σχετικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους δικαιούχους, ως ζωτικής σημασίας.