ΑΙΓΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 03-01-2018 / 30-11-2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Μελέτη της διοικητικής δομής, των λειτουργιών και των αναγκών της πολιτικής προστασίας στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο, μέσα από έρευνα και διενέργεια ασκήσεων.
Χαρτογράφηση εκτίμηση επικινδυνότητας καταστροφών και κρίσεων στη διασυνοριακή περιοχή.
Ανάπτυξη και εγκατάσταση διασυνοριακού καινοτόμου ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων.
Δοκιμή αυτού πιλοτικά με ρεαλιστικά σενάρια και ασκήσεις επί πεδίου.
Εκπαίδευση στελεχών πολιτικής προστασίας των περιοχών εφαρμογής στη χρήση του.
Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης αποτελεσμάτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Β) Αποτελέσματα Πράξης 
Εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Αναβάθμιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας μέσω των εμπλεκόμενων φορέων με έμφαση στο τακτικό επίπεδο (αντιμετώπιση συμβάντος).
Ταχύτερη αξιοποίηση των δεδομένων μιας φυσικής καταστροφής με έμφαση στην ορθότερη λήψη αποφάσεων.
Διυπηρεσιακή εμπλοκή φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Γ) Καινοτομίες
Δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού ευφυούς συστήματος λήψης αποφάσεων, που αποτελεί πρωτότυπη προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοτυπία και προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής προσέγγισης είναι ότι: 1) το σύστημα θα βελτιώνεται και για τις δύο χώρες από τις εμπειρίες και των δύο,
2) οι δύο χώρες μοιράζονται πόρους και τεχνογνωσία στη λειτουργία του συστήματος, στη βελτίωσή του, σε φυσικές καταστροφές, στην εκπαίδευση χρηστών,
3) ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των δύο χωρών.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Χρήση μη διαβαθμισμένων δεδομένων από υποστηρικτικούς φορείς Πολιτικής Προστασίας π.χ Εθελοντικές Ομάδες.
Η συνέργεια της γεωπύλης ΑΙΓΙΣ δρα πολλαπλασιαστικά με τα υφιστάμενα συστήματα του Πυροσβεστικού Σώματος με αποτέλεσμα τόσο η αποτρεπτική και επιχειρησιακή δυνατότητα των δυνάμεων καταστολής να αυξάνεται κατακόρυφα.
Λόγω της εύκολης παραμετροποίησης του συστήματος η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

  1. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δημοσιότητας, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα δημοσιότητας καθώς και φωτογραφίες της Πράξης εδώ
  2. Βίντεος: 1, 2, 3, 4
  3. Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  4. Leaflets: 1, 2