Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αντικαταστάθηκε το Αρχείο:

3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και

4. Δήλωση Συγρηματοδότησης – Μη διπλής Χρηματοδότησης

τα νέα Αρχεία θα τα βρείτε πατώντας εδώ