Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 συγκροτείται από εκπροσώπους ελληνικών και κυπριακών αρχών 

Ελληνικό τμήμα

Κυπριακό τμήμα

 

Η Επιτροπή Καθοδήγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, λειτουργούσα υπό την ευθύνη της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης,  συγκροτείται από εκπροσώπους ελληνικών και κυπριακών αρχών

Ελληνικό τμήμα

Κυπριακό τμήμα